مطالب عالی http://bumim.ir 2020-07-04T05:36:19+01:00 text/html 2020-06-26T22:14:58+01:00 bumim.ir حمید محمدی عکس پروفایل عاشقانه بدون متن http://bumim.ir/post/110 <div class="post-body entry-content float-container" id="post-body-3747871627156625876"> <div dir="rtl" style="text-align: right;"> <div style="text-align: center;"> زیباترین و جدیدترین <strong><a class="auto-link" href="https://robeka.ir/category/news-cats-4/" target="_blank" title="عکس های عاشقانه">عکس های عاشقانه</a></strong> <strong>دونفره</strong> زیبا و رمانتیک خاص برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام</div> <figure class="wp-caption aligncenter" id="attachment_240777"><a href="https://robeka.ir/category/news-cats-4/"><img alt="عکس پروفایل عاشقانه بدون متن عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" class="size-full wp-image-240777 tie-appear lazy-loaded" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-پروفایل-عاشقانه-بدون-متن.jpg" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-پروفایل-عاشقانه-بدون-متن.jpg" title="عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" width="600" height="401"></a><figcaption class="wp-caption-text">عکس پروفایل عاشقانه بدون متن</figcaption></figure> <figure class="wp-caption aligncenter" id="attachment_240752"><img alt="عکس دونفره رمانتیک عاشقانه عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" class="size-full wp-image-240752 tie-appear lazy-loaded" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-دونفره-رمانتیک-عاشقانه.jpg" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-دونفره-رمانتیک-عاشقانه.jpg" title="عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" width="600" height="600"><figcaption class="wp-caption-text">عکس دونفره رمانتیک عاشقانه</figcaption></figure> <figure class="wp-caption aligncenter" id="attachment_240753"><img alt="عکس دونفره عشقی خفن عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" class="size-full wp-image-240753 tie-appear lazy-loaded" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-دونفره-عشقی-خفن.jpg" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-دونفره-عشقی-خفن.jpg" title="عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" width="600" height="400"><figcaption class="wp-caption-text">عکس دونفره عشقی خفن</figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"> <strong>عکس فانتزی دونفره عاشقانه</strong></h3> <figure class="wp-caption aligncenter" id="attachment_240754"><img alt="عکس دونفره فانتزی عاشقانه عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" class="size-full wp-image-240754 tie-appear lazy-loaded" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-دونفره-فانتزی-عاشقانه.jpg" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-دونفره-فانتزی-عاشقانه.jpg" title="عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" width="600" height="450"><figcaption class="wp-caption-text">عکس دونفره فانتزی عاشقانه</figcaption></figure> <figure class="wp-caption aligncenter" id="attachment_240755"><img alt="عکس عاشقانه دو نفره زن مرد عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" class="size-full wp-image-240755 tie-appear lazy-loaded" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-عاشقانه-دو-نفره-زن-مرد.jpg" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-عاشقانه-دو-نفره-زن-مرد.jpg" title="عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" width="600" height="400"><figcaption class="wp-caption-text">عکس عاشقانه دو نفره زن و مرد</figcaption></figure> <figure class="wp-caption aligncenter" id="attachment_240756"><img alt="عکس دونفره اسپرت عاشقانه عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" class="size-full wp-image-240756 tie-appear lazy-loaded" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-دونفره-اسپرت-عاشقانه.jpg" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-دونفره-اسپرت-عاشقانه.jpg" title="عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" width="600" height="450"><figcaption class="wp-caption-text">عکس دونفره اسپرت و شیک عاشقانه</figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"> <strong>عکس عاشقانه بدون متن برای پروفایل</strong></h3> <figure class="wp-caption aligncenter" id="attachment_240757"><img alt="عکس عاشقانه دونفره خاص عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" class="size-full wp-image-240757 lazy-loaded tie-appear" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-عاشقانه-دونفره-خاص.jpg" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-عاشقانه-دونفره-خاص.jpg" title="عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" width="600" height="750"><figcaption class="wp-caption-text">عکس عاشقانه دونفره خاص بدون متن</figcaption></figure> <figure class="wp-caption aligncenter" id="attachment_240758"><img alt="عکس عاشقانه دونفره احساسی عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" class="size-full wp-image-240758 tie-appear lazy-loaded" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-عاشقانه-دونفره-احساسی.jpg" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-عاشقانه-دونفره-احساسی.jpg" title="عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" width="600" height="400"><figcaption class="wp-caption-text">عکس عاشقانه دونفره احساسی و زیبا</figcaption></figure> <figure class="wp-caption aligncenter" id="attachment_240759"><img alt="عکس دونفره زن شوهری عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" class="size-full wp-image-240759 tie-appear lazy-loaded" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-دونفره-زن-شوهری.jpg" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/عکس-دونفره-زن-شوهری.jpg" title="عکس عاشقانه دونفره بدون متن عکس پروفایل دونفره غمگین خفن" width="600" height="400"><figcaption class="wp-caption-text">مدل عکس دو نفره زن و شوهری</figcaption><figcaption class="wp-caption-text">منبع:&nbsp; <a href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%aa%d9%86/">https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%aa%d9%86/</a><a href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%aa%d9%86/">https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%aa%d9%86/</a></figcaption></figure></div> </div> text/html 2020-06-10T19:56:01+01:00 bumim.ir حمید محمدی بیوگرافی مجید صالحی + عکس های مجید صالحی و دوقلوهایش http://bumim.ir/post/109 <p class="post-meta"> <span class="post-cats"><a href="https://robeka.ir/category/news-cats/" rel="nofollow category tag">بیوگرافی بازیگران</a></span></p><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c/"><img class="alignnone size-full wp-image-27087 tie-appear lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/96763478554844769458695409.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/96763478554844769458695409.jpg" alt="96763478554844769458695409 بیوگرافی مجید صالحی + عکس های مجید صالحی و دوقلوهایش" title="بیوگرافی مجید صالحی + عکس های مجید صالحی و دوقلوهایش" width="450" height="466"></a></p><p><span>به گزارش سایت روبکا مجید صالحی</span> متولد 26 شهریور 1354 در محله امامزاده حسن تهران می باشد .وی متاهل و دارای دو فرزند به نام های حنا و آروین است. همسر وی رامینه اکبری خادم نام دارد . مجید صالحی تاکنون جوایز بسیاری در جشنواره های معتبر داخلی کسب کرده است، از جمله آنها میتوان به تندیس حافظ بهترین بازیگری مرد برای بازی در فیلم استراحت مطلق به کارگردانی عبدالرضا کاهانی اشاره نمود .</p><h3 style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c/"><img class="alignnone size-full wp-image-27102 tie-appear lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/54675685645679879.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/54675685645679879.jpg" alt="54675685645679879 بیوگرافی مجید صالحی + عکس های مجید صالحی و دوقلوهایش" title="بیوگرافی مجید صالحی + عکس های مجید صالحی و دوقلوهایش" width="450" height="443"></a></h3><h3><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c/"><strong>بیوگرافی مجید صالحی </strong><strong>&nbsp;</strong></a></h3><p>مجید صالحی 26 شهریور 1354 در خیابان امین الملک در محله امامزاده حسن تهران متولد شد. او در خانواده ای پر جمعیت پرورش یافت و همراه سه خواهر و چهار برادرش در خانه‌ای قدیمی در جنوب شهر زندگی می‌کرد. خودش فرزند یکی مانده به آخر است. او بسیار درسخوان، تیزهوش و عاشق خلبانی هم بوده اما چندین بار در معرض اخراج از مدرسه قرار گرفته است . پدرش، از طریق شرکت حمل و نقل پیمانکاری اش برای مناطق جنوبی کشور مثل بندرعباس، ارسال می کرده است .فوت<strong> پدرش</strong>&nbsp; ضربه روحی بزرگی به او وارد کرد و همچنین در درس هایش لطمه ی شدید خورد، به میزانی که گمان می کرده است که انسان ضعیف و کم هوشی است و چون در رشته ریاضی فیزیک تحصیل می کرده است، به سختی موفق به کسب دیپلم شده است. سید مجید صالحی در هجده سالگی با شرکت در کلاس های بازیگری موسسه رسام هنر وکلاس‌های بازیگری استاد حمید سمندریان، حرفه ی بازیگری را به طور جدی دنبال نمود. در سال ۱۳۸۰ مدرک کارشناسی بازیگری و کارگردانی تاتر خود را از دانشکده هنر و معماری تهران اخذ کرد و همچنین کارشناسی ارشد رشته‌ی کارگردانی تئاتر از دانشکده‌ی “هنر و معماری” &nbsp;را در سال 94 بدست آورد . وی هم اکنون در موسسه ی فرهنگی و هنری اندیشه ی ماهان زیر نظر استاد دژاکام مشغول تدریس می باشد و کارگاه های بازیگری برگزار می نماید .</p><p>&nbsp;منبع:&nbsp; <font size="6"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c/"><strong>بیوگرافی مجید صالحی </strong><strong>&nbsp;</strong></a></font></p> text/html 2020-05-18T11:42:48+01:00 bumim.ir حمید محمدی بیوگرافی محمود خسرومنش http://bumim.ir/post/108 <p class="post-meta"> <span class="post-cats"><a href="https://robeka.ir/category/news-cats/" rel="nofollow category tag">بیوگرافی بازیگران</a></span> </p> <div style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b4/"><img class="size-full wp-image-26661 aligncenter tie-appear lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/mahmood-khosromanesh-obeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/mahmood-khosromanesh-obeka.ir_.jpg" alt="mahmood khosromanesh obeka.ir بیوگرافی محمود خسرومنش نقش قاسم در سریال بچه مهندس 3 + عکسهای محمود خسرومنش" title="بیوگرافی محمود خسرومنش نقش قاسم در سریال بچه مهندس 3 + عکسهای محمود خسرومنش" width="450" height="243"></a></div> <h2><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b4/">بیوگرافی محمود خسرومنش</a></h2> <h2><span style="color: rgb(153, 51, 102);">&nbsp;</span></h2> <p>محمود خسرومنش در 14 اردیبهشت ماه سال 1370 در یک خانواده فرهنگی و 5 نفره در بیرجند به دنیا آمد و پدر و مادرش هر دو معلم بازنشسته هستند، یک خواهر و یک برادر بزرگ تر از خود دارد. محمود خسرومنش در تهران ساکن است، اما برای دیدار خانواده و پدر و مادرش به بیرجند نیز سفر می کند.</p> <p>تاریخ تولد:1370<br> تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی<br> محل تولد: بیرجند<br> شغل: بازیگر<br> آغاز فعالیت: از سال 1397 تا اکنون<br> وضعیت تاهل: مجرد</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b4/"><img class="size-full wp-image-26658 aligncenter tie-appear lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/mahmood-khosromanesh-1-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/mahmood-khosromanesh-1-robeka.ir_.jpg" alt="mahmood khosromanesh 1 robeka.ir بیوگرافی محمود خسرومنش نقش قاسم در سریال بچه مهندس 3 + عکسهای محمود خسرومنش" title="بیوگرافی محمود خسرومنش نقش قاسم در سریال بچه مهندس 3 + عکسهای محمود خسرومنش" width="450" height="434"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;">عکس های محمود خسرومنش<em><br> </em></p> </div> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><strong>آغاز فعالیت هنری محمود خسرومنش</strong></span></h2> <p>محمود خسرومنش از زمان تحصیل در تئاتر دانشجویی کار کرده و یکی بازیگران با سابقه و نام آشنای بیرجند میباشد.</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c/" target="_blank" class="u47834f13cfb3a7c188127ade3ce83abd"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">بیوگرافی و تصاویر پرستو صالحی</span></div></a></div><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b4/"><img class="size-full wp-image-26659 aligncenter tie-appear lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/mahmood-khosromanesh-3-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/mahmood-khosromanesh-3-robeka.ir_.jpg" alt="mahmood khosromanesh 3 robeka.ir بیوگرافی محمود خسرومنش نقش قاسم در سریال بچه مهندس 3 + عکسهای محمود خسرومنش" title="بیوگرافی محمود خسرومنش نقش قاسم در سریال بچه مهندس 3 + عکسهای محمود خسرومنش" width="450" height="300"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;">محمود خسرومنش&nbsp; و روزبه</p> </div> <p>محمود خسرومنش فعالیت هنری خود را از کلاس های بازیگری در زادگاهش زیر نظر اساتید کارآزموده بازیگری مانند آقای محمد براتی به مدت ۳ سال گذرانده و تا به حال چند نمایش را در گروه‌های مختلف اعم از عروسکی و جدی زیر نظر کارگردانان نام آشنا مانند عباس زاده و حسینی در بیرجند بعنوان نقش اول بازی کرده است.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b4/"><img class="alignnone size-full wp-image-26660 tie-appear lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/mahmood-khosromanesh-4-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/mahmood-khosromanesh-4-robeka.ir_.jpg" alt="mahmood khosromanesh 4 robeka.ir بیوگرافی محمود خسرومنش نقش قاسم در سریال بچه مهندس 3 + عکسهای محمود خسرومنش" title="بیوگرافی محمود خسرومنش نقش قاسم در سریال بچه مهندس 3 + عکسهای محمود خسرومنش" width="450" height="333"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;">محمود خسرومنش در کنار سایر بازیگران بچه مهندس 3</p> </div> <p>محمود خسرومنش در فراخوانی که تهیه کننده سریال بچه مهندس، آقا غفاری داده بود این فرصت را به دست آورد که تست بازیگری بدهد و توانست نظر کارگردان مجموعه را به خود جلب کند و در نقش قاسم به ایفای نقش بپردازد.</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b7%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%aa/" target="_blank" class="u63bffe1a4019111773e0491fd6fb13a1"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">بیوگرافی فاطیما بهارمست + عکس های خانوادگی اش</span></div></a></div><p>محمود خسرومنش موفق شد در سال 1399 با بازی در نقش قاسم در سریال بچه مهندس 3 به شهرت برسد. در این سریال نقش جوانی را بازی می کند که از بیرجند به تهران آمده تا در دانشگاه امیرکبیر رشته مهندسی بخواند. او در نقش قاسم دانشجویی فقیر با آرزوهایی بزرگ است و نگاه منفیش به تهرانی ها در ابتدا مشکلاتی را برایش رقم میزند اما بعد با جواد و مسعود تابش دوست شده و سرنوشت این سه دوست با سریال بچه مهندس 3 را رقم میزند</p> <p>محمود خسرومنش به رشته های ورزشی والیبال و فوتبال علاقمند است و بطور حرفه ای در دوران مدرسه این رشته ها را دنبال می کرده ولی پس از ورود به عرصه بازیگری فعالیت ورزشی او کمتر شده است.</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b3%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b6/" target="_blank" class="u7545d08339a8d6423470b14fadecfa45"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">بیوگرافی رابعه مدنی و پسرش امیرشهاب رضویان</span></div></a></div><h2><span style="color: rgb(153, 51, 102);">اینستاگرام محمود خسرومنش</span></h2> <p>اگر میخواهید از آخرین عکس ها و اخبار محمود خسرومنش با خبر بشوید او را در صفحه اینستاگرامش به آدرس <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>mahmood.khosromanesh70@</strong></span> دنبال کنید. </p><h2><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b4/">بیوگرافی محمود خسرومنش</a></h2> text/html 2020-05-18T11:42:35+01:00 bumim.ir حمید محمدی متن تسلیت شهادت حضرت علی(ع) http://bumim.ir/post/107 <p class="post-meta"> <span class="post-cats"><a href="https://robeka.ir/category/news-cats-23/" rel="nofollow category tag">اس ام اس جدید</a></span> </p> <div class="imgarticle"> <h2 style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9/"><img class="alignnone size-full wp-image-26686 tie-appear lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/099857634746489869690979-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/099857634746489869690979-robeka.ir_.jpg" alt="099857634746489869690979 robeka.ir پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام" title="پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام" width="450" height="315"></a></h2> <h2 style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9/"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع)</span></a></h2> <p>&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: center;">السلامُ علیکَ یا مَظهرَ العَجائب</p> <p style="text-align: center;">ولیُ اللهِ الْاَعظَم،اَسَدُ اللهِ غالب</p> <p style="text-align: center;">غصه دارم از برایت مولا</p> <p style="text-align: center;">دیدگانم خاک پایت مولا</p> <p style="text-align: center;">جانم عالَم به فدایت مولا</p> <p style="text-align: center;">شهادت مولای متقیان، حضرت علی (ع) تسیلت باد</p> <div class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="tie-appear lazy-loaded" title=" پیامک تسلیت شهادت امام علی ، متن تسلیت شهادت حضرت علی" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" alt="1589444658 robeka.ir پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام"></div> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">شهادت حضرت علی</span></h3> <p style="text-align: center;">امشب فضای دل من ،‌ در التهاب غم توست</p> <p style="text-align: center;">این چند شب قلب عالم ،‌ درگیر در ماتم توست</p> <p style="text-align: center;">شهادت مولای متقیان، حضرت علی (ع) تسیلت باد</p> <div class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="tie-appear lazy-loaded" title=" پیامک تسلیت شهادت امام علی ، متن تسلیت شهادت حضرت علی" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" alt="1589444658 robeka.ir پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام"></div> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">پیام تسلیت شهادت حضرت علی</span></h2> <p style="text-align: center;">مرثیه خوانم با دلی محزون</p> <p style="text-align: center;">محرابِ مسجد شد دریای خون</p> <p style="text-align: center;">دلها به غربت نشسته شد</p> <p style="text-align: center;">فرقِ عدالت شکسته شد</p> <p style="text-align: center;">&nbsp; شهادت امام علی (ع)تسلیت باد</p> <div class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="lazy-loaded tie-appear" title=" پیامک تسلیت شهادت امام علی ، متن تسلیت شهادت حضرت علی" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" alt="1589444658 robeka.ir پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام"></div> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">پیامک تسلیت شهادت امام علی (ع)</span></h2> <p style="text-align: center;">گردیده نازل داغ عظیمی</p> <p style="text-align: center;">آل علی و درد یتیمی</p> <p style="text-align: center;">امشب بر یتیمانش همه</p> <p style="text-align: center;">زنده شد عزای فاطمه</p> <p style="text-align: center;">کوفه از امشب مولا ندارد</p> <p style="text-align: center;">حضرت زینب بابا ندارد</p> <p style="text-align: center;">&nbsp; شهادت امام علی (ع)تسلیت باد</p> <div class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="lazy-loaded tie-appear" title=" پیامک تسلیت شهادت امام علی ، متن تسلیت شهادت حضرت علی" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" alt="1589444658 robeka.ir پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام"></div> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">پیام تسلیت شهادت حضرت علی</span></h2> <p style="text-align: center;">یا شافع العقبی علی ، ای بانی دنیا علی</p> <p style="text-align: center;">ای سید و آقا علی ، مولا علی مولا علی</p> <p style="text-align: center;">ای دلبر دلها علی ، ای شمع محفلها علی</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/" target="_blank" class="u2c15261e890647527b315f932eafeaa1"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">اس ام اس تبریک روز ارتش</span></div></a></div><p style="text-align: center;">ارباب سائلها علی ، مولا علی مولا علی</p> <p style="text-align: center;">&nbsp; شهادت امام علی (ع)تسلیت باد</p> <div class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="tie-appear lazy-loaded" title=" پیامک تسلیت شهادت امام علی ، متن تسلیت شهادت حضرت علی" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" alt="1589444658 robeka.ir پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام"></div> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">تسلیت شهادت حضرت علی</span></h2> <p style="text-align: center;">ریخت بر دامن محراب ز فرق سر او</p> <p style="text-align: center;">آنچه اندوخته از خون جگر کرد على</p> <p style="text-align: center;">گرچه در هر نفسى بود على را معراج</p> <p style="text-align: center;">غوطه درخون زد و معراج دگر کرد على</p> <p style="text-align: center;">&nbsp; شهادت امام علی (ع)تسلیت باد</p> <div class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="tie-appear lazy-loaded" title=" پیامک تسلیت شهادت امام علی ، متن تسلیت شهادت حضرت علی" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" alt="1589444658 robeka.ir پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام"></div> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">&nbsp;شهادت حضرت علی</span></p> <p style="text-align: center;">بر بلندای فلک ذکر ملائک یا عیلست</p> <p style="text-align: center;">هر که گوید یا علی ، در روز محشر با علیست</p> <p style="text-align: center;">در طواف کعبه گر با دیده ی دل بنگری</p> <p style="text-align: center;">هر طرف آئینه ای باشد کزان پیدا علیست</p> <p style="text-align: center;">شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد</p> <div class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="tie-appear lazy-loaded" title=" پیامک تسلیت شهادت امام علی ، متن تسلیت شهادت حضرت علی" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" alt="1589444658 robeka.ir پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام"></div> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متن تسلیت شهادت حضرت علی</span></h2> <p style="text-align: center;">شد کشته بمحراب عبادت حیدر / هر دیده بحال مرتضی میگرید</p> <p style="text-align: center;">بـا گفتن قد قتل ز جبریل امین / در خلد برین خیر نساء میگرید</p> <p style="text-align: center;">&nbsp; شهادت امام علی (ع) تسلیت باد</p> <div class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="tie-appear lazy-loaded" title=" پیامک تسلیت شهادت امام علی ، متن تسلیت شهادت حضرت علی" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" alt="1589444658 robeka.ir پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام"></div> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">پیام تسلیت شهادت حضرت علی</span></h2> <p style="text-align: center;">یا رب دل مرده ی مرا احیا کن / بر روی گدای نیمه شب در وا کن</p> <p style="text-align: center;">سوگند به قطره قطره ی خون علیه السلام / پرونده ی اعمال مرا امضا کن</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%b7%d9%86%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af/" target="_blank" class="uede9038b83959e0291125ffa7255518d"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">اس ام اس طنز روز کارمند</span></div></a></div><p style="text-align: center;">شهادت شفیع شیعیان و مولای متقیان، علی علیه السلام تسلیت باد</p> <div class="imgarticle" style="text-align: center;"> <p>متن تسلیت شهادت حضرت علی (ع)</p> </div> <p style="text-align: center;">به نخلستان.. به ویرانه… به مسجد رفتم و دیدم</p> <p style="text-align: center;">کسی مظلوم تر محروم تر تنهاتر از او نیست</p> <p style="text-align: center;">شهادت مولای متقیان، حضرت علی (ع) تسیلت باد</p> <div class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="tie-appear lazy-loaded" title=" پیامک تسلیت شهادت امام علی ، متن تسلیت شهادت حضرت علی" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" alt="1589444658 robeka.ir پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام"></div> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">پیام تسلیت شهادت حضرت علی(ع)</span></p> <p style="text-align: center;">چی میکشن اون دمی که خاک میریزن روی تن بی رمقش</p> <p style="text-align: center;">بوسه آخرو حسین می گیره از چهره‌ رنگ شفقش</p> <p style="text-align: center;">تو آتیش غریبی می سوزه دلها</p> <p style="text-align: center;">دلم خـونه به یاد داغ عاشـورا</p> <p style="text-align: center;">شهادت مولای متقیان، حضرت علی (ع) تسیلت باد</p> <div class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="lazy-loaded tie-appear" title=" پیامک تسلیت شهادت امام علی ، متن تسلیت شهادت حضرت علی" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" alt="1589444658 robeka.ir پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام"></div> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">تسلیت شهادت امام علی(ع)</span></h2> <p style="text-align: center;">شب بیست و یکم آمده از ماهِ قرآن</p> <p style="text-align: center;">مرتضی جان دهد امشبی در راهِ قرآن</p> <p style="text-align: center;">در بهشت خدا گردیده غوغا</p> <p style="text-align: center;">که علی میشود مهمان زهرا</p> <p style="text-align: center;">یا علی یا علی مولا علی جان…</p> <p style="text-align: center;">شهادت امام علی تسیلت باد</p> <div class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="lazy-loaded tie-appear" title=" پیامک تسلیت شهادت امام علی ، متن تسلیت شهادت حضرت علی" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" alt="1589444658 robeka.ir پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام"></div> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">پیامک تسلیت شهادت امام علی(ع)</span></h2> <p style="text-align: center;">ای به اهل دو عالَم ولی</p> <p style="text-align: center;">جلوهٔ نور حیّ جلی</p> <p style="text-align: center;">ای همه هَستِ خَیرُالنّسا</p> <p style="text-align: center;">یاورِ خاتمُ الانبیا</p> <p style="text-align: center;">شهادت امام علی علیه السلام تسیلت باد</p> <div class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="tie-appear lazy-loaded" title=" پیامک تسلیت شهادت امام علی ، متن تسلیت شهادت حضرت علی" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" alt="1589444658 robeka.ir پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام"></div> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متن تسلیت شهادت حضرت علی(ع)</span></h2> <p style="text-align: center;">رفتی و بعد تو ای ماه جبینم چکنم</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/" target="_blank" class="u52c4cc81fe45b7a382c977a9c8961c6c"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم</span></div></a></div><p style="text-align: center;">ای پدر از غم تو سخت حزینم چکنم</p> <p style="text-align: center;">فرق بشکسته ی تو دیدم و فریاد زدم</p> <p style="text-align: center;">من ز طفلی به غم و غصه عجینم چکنم</p> <p style="text-align: center;">هر چه آید به سرم صبر کنم پیشه ولی</p> <p style="text-align: center;">گر به داغ تن بی سر بنشینم چکنم</p> <p style="text-align: center;">شهادت امام علی تسیلت باد</p> <div class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="lazy-loaded tie-appear" title=" پیامک تسلیت شهادت امام علی ، متن تسلیت شهادت حضرت علی" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" alt="1589444658 robeka.ir پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام"></div> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">تسلیت شهادت حضرت علی (ع)</span></p> <p style="text-align: center;">آخرین ساعات عمر حیدر است</p> <p style="text-align: center;">کوفه را خاک مصیبت بر سر است</p> <p style="text-align: center;">چادری خاکی بُود زیر سرش</p> <p style="text-align: center;">یادگاری از عفیفه همسرش</p> <p style="text-align: center;">شهادت امام علی تسیلت باد</p> <div class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="lazy-loaded tie-appear" title=" پیامک تسلیت شهادت امام علی ، متن تسلیت شهادت حضرت علی" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589444658_robeka.ir.gif" alt="1589444658 robeka.ir پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع) | اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام"></div> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">شهادت حضرت علی (ع)</span></p> <p style="text-align: center;">تابوت دل شکسته ای رو می برن رو شونه های خسته ای</p> <p style="text-align: center;">بر سر و سینه می زنن با چشمای به موج خون نشسته ای</p> <p style="text-align: center;">نگاهاشون پریشون خاطر و سـرده</p> <p style="text-align: center;">دلاشون مصحف اشک و غم و درده</p> <p style="text-align: center;">می پیچه تو آسمونا ، ناله ماتم و عزا</p> <p style="text-align: center;">که شبونه ، داره میره ، مرد غریب کوچه ها</p> <p style="text-align: center;">شهادت مولای متقیان، حضرت علی (ع) تسیلت باد</p><h2 style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9/"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">پیام تسلیت شهادت حضرت علی (ع)</span></a></h2> text/html 2020-05-18T11:42:05+01:00 bumim.ir حمید محمدی بیوگرافی ستاره پسیانی http://bumim.ir/post/106 <p class="post-meta"> <span class="post-cats"><a href="https://robeka.ir/category/news-cats/" rel="nofollow category tag">بیوگرافی بازیگران</a></span> </p> <p><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone size-full wp-image-26757 aligncenter tie-appear lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-2-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-2-robeka.ir_.jpg" alt="biography setareh pesyani 2 robeka.ir بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" title="بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" width="450" height="474"></a></p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c/">بیوگرافی ستاره پسیانی</a> دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی</span></h2> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">زمینه فعالیت: بازیگر<br> تولد: ۱۳۶۴ تهران<br> والدین: آتیلا پسیانی و فاطمه نقوی<br> ملیت: ایرانی<br> سال‌های فعالیت: ۱۳۶۹-اکنون</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone size-full wp-image-26756 tie-appear lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-1.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-1.jpg" alt="biography setareh pesyani 1 بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" title="بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" width="450" height="559"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;">تصاویر ستاره پسیانی</p> </div> <p>&nbsp;</p> <h2><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);">بیوگرافی ستاره پسیانی</span>:</strong></h2> <p><em>ستاره پسیانی</em> زاده 17 شهریور ماه&nbsp; ۱۳۶۴، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر اهل ایران است. وی فارغ التحصیل دانشگاه وارنژ روسیه می باشد.</p> <p><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone size-full wp-image-26759 aligncenter lazy-loaded tie-appear" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-5-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-5-robeka.ir_.jpg" alt="biography setareh pesyani 5 robeka.ir بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" title="بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" width="450" height="562"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;"><strong>آتیلا پسیانی</strong> و پسرش</p> </div> <p>پدر <em>ستاره پسیانی</em>، <strong>آتیلا پسیانی</strong> و مادرش فاطمه نقوی که هر دو از بازیگران سینما و تلویزیون و تئاتر میباشند. یک برادر کوچکتر از خود به نام خسرو دارد که وی نیز در حوزه بازیگری فعال است.</p> <p><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone size-full wp-image-26760 aligncenter tie-appear lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-6-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-6-robeka.ir_.jpg" alt="biography setareh pesyani 6 robeka.ir بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" title="بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" width="450" height="255"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;"> </p></div> <p>مادربزرگ ستاره پسیانی<strong> جمیله شیخی</strong> ( مادر آتیلا پسیانی) بود.</p> <p><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone size-full wp-image-26761 aligncenter tie-appear lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-8-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-8-robeka.ir_.jpg" alt="biography setareh pesyani 8 robeka.ir بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" title="بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" width="450" height="529"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;">جمیله شیخی مادربزرگ ستاره پسیانی</p> </div> <p>ستاره پسیانی بازیگری را در دوران کودکی وقتی 5 ساله بود از تئاتر شروع کرد و بعد از گذشت یکسال با فیلم به نام بهترین بابای دنیا&nbsp; بازی در فیلم سینمایی را آغاز کرد.</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/" target="_blank" class="uca5727cbed21d229109ffa583bb9b7d4"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">بیوگرافی هانیه غلامی + عکس های هانیه غلامی</span></div></a></div><p>ستاره پسیانی تجربه چندین کارگردانی تئاتر عروسکی را نیز در کارنامه هنری خود دارد.</p> <p>بازی ستاره پسیانی در مجموعه همه بچه های من باعث شد که چهره شناخته تری در بین مردم شود.</p> <p><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone size-full wp-image-26762 aligncenter tie-appear lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-9-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-9-robeka.ir_.jpg" alt="biography setareh pesyani 9 robeka.ir بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" title="بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" width="450" height="519"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;">ستاره پسیانی و پدرش آتیلا پسیانی</p> </div> <p>&nbsp;</p> <p><strong>فعالیت های هنری ستاره پسیانی:</strong><br> <strong>فیلم های سینمایی</strong><br> – دوزیست (۱۳۹۸)<br> – من می‌ترسم (۱۳۹۷)<br> – لتیان (۱۳۹۷)<br> – سرخ‌پوست (۱۳۹۷)<br> – جمشیدیه (۱۳۹۷)<br> – غلامرضا تختی (۱۳۹۷)<br> – رضا (۱۳۹۶)<br> – پدیده (۱۳۹۵)<br> – لانتوری (۱۳۹۴)<br> – هلن (فیلم ۱۳۹۴) (۱۳۹۴)<br> – بیست هفته (۱۳۹۴ فیلم کوتاه)<br> – وارونگی (۱۳۹۴)<br> – کوچه بی‌نام (۱۳۹۳)<br> – فرشتگان قصاب (۱۳۹۱)<br> – ورود آقایان ممنوع (۱۳۸۹)<br> – موج سوم (۱۳۸۷)<br> – روایت‌های ناتمام (۱۳۸۵)<br> – بهترین بابای دنیا (۱۳۷۰)</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ac%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b2%db%8c/" target="_blank" class="u2fb1b3b2e6410402208c780244d70750"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">بیوگرافی و تصاویر سارا منجزی بازیگر زیبا و آراسته ایرانی</span></div></a></div><p><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone size-full wp-image-26763 aligncenter lazy-loaded tie-appear" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-10-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-10-robeka.ir_.jpg" alt="biography setareh pesyani 10 robeka.ir بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" title="بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" width="450" height="463"></a></p> <div class="imgarticle"> <p>عکس های جدید از ستاره پسیانی</p> </div> <p><strong>مجموعه تلویزیونی:</strong><br> – همه بچه‌های من (۱۳۸۷)<br> – کلاه‌قرمزی<br> – باغ بلور (۱۳۸۲–۱۳۸۱)</p> <p><strong>نمایش خانگی:</strong><br> – نهنگ آبی (۱۳۹۷)<br> – شوخی کردم<br> – کرگدن( ۱۳۹۸)</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-26758 tie-appear lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-3-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/biography-setareh-pesyani-3-robeka.ir_.jpg" alt="biography setareh pesyani 3 robeka.ir بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" title="بیوگرافی ستاره پسیانی دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی" width="450" height="496"></p> <p style="text-align: center;">ستاره پسیانی به همراه پدر و مادرش</p> <p>&nbsp;</p> <div class="imgarticle"> <p>بازی ستاره پسیانی در تئاتر</p> </div> <p><strong>تئاتر:</strong><br> – مجلس تقلید هفت‌خوان رستم (۱۳۶۹)<br> – آئورا (۷۱–۱۳۷۰)<br> – اینم از این (۱۳۷۶)<br> – برف سبز (۱۳۷۷)<br> – ساز سحرآمیز (۱۳۷۷)<br> – درد دل با سگ (۱۳۷۸)<br> – گنگ خوابدیده (۱۳۷۹)<br> – بسه دیگه خفه شو (۱۳۸۲)<br> – کالیگولا شاعر خشونت (۱۳۸۲)<br> – بحرالغرائب (۱۳۸۲)<br> – تجربه‌های اخیر (۱۳۸۲)<br> – شکلک (۱۳۸۳)<br> – هی مرد گنده گریه نکن (۱۳۸۲)<br> – تلخ مثل عسل (۱۳۸۲)<br> – دستی روی ماه نام تو را نوشته‌است (بازی و عروسک‌گردانی) (۱۳۸۳)<br> – آمدیم نبودید رفتیم<br> – مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش<br> – ننه دلاور و فرزندان او (۱۳۹۳)<br> – دریازدگی (۱۳۹۴)<br> – باغ آلبالو (۱۳۹۴)<br> – خدای کشتار (۱۳۹۵)<br> – دکلره(۱۳۹۵)<br> – مرگ هوتن (۱۳۹۵)<br> – دیابولیک: رومئو و ژولیت (۱۳۹۵)<br> – پرتقال‌های کال (۱۳۹۵)<br> – خدای کشتار (۱۳۹۶)- اجرای مجدد در تماشاخانه پالیز<br> – اگه بمیری (۱۳۹۶)<br> – صد در درصد (۱۳۹۶)<br> – اتاق ورونیکا.<br> – الیور توییست (۱۳۹۶)<br> – خدای کشتار (۱۳۹۷) – اجرای مجدد در تماشاخانه شهرزاد<br> – صد در درصد (۱۳۹۷) – اجرای مجدد در تماشاخانه شهرزاد<br> – بداهه (۱۳۹۸) – تماشاخانه ایرانشهر<br> – قصر موروثی خاندان فرانکشتاین (۱۳۹۸) – تماشاخانه ایرانشهر</p><h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c/">بیوگرافی ستاره پسیانی</a> دختر آتیلا پسیانی + عکس ستاره پسیانی</span></h2> text/html 2020-05-18T11:41:56+01:00 bumim.ir حمید محمدی متن شعر ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام http://bumim.ir/post/105 <p class="post-meta"> <span class="post-cats"><a href="https://robeka.ir/category/news-cats-7/" rel="nofollow category tag">ادبیات و شعر</a></span> </p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-26687 aligncenter tie-appear lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/95988757658855970697-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/95988757658855970697-robeka.ir_.jpg" alt="95988757658855970697 robeka.ir متن شعر ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام" title="متن شعر ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام" width="450" height="429"></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;">مداحی روز 19 ماه رمضان</p> </div> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">در کوفه محشر شد به پا</p> <p style="text-align: center;">آه و واویلا آه و واویلا</p> <p style="text-align: center;">فرق علی گشته دو تا</p> <p style="text-align: center;">آه و واویلا آه و واویلا</p> <p style="text-align: center;">واویلا واویلا…</p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">محراب و منبر لاله گون</p> <p style="text-align: center;">آه و واویلا آه و واویلا</p> <p style="text-align: center;">مسجد شده دریای خون</p> <p style="text-align: center;">آه و واویلا آه و واویلا</p> <p style="text-align: center;">حاجتش روا شد</p> <p style="text-align: center;">مهمان زهرا شد</p> <p style="text-align: center;">واویلا واویلا…</p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">او جلوه ی سعادت است</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;بر خودش سوگند بر خودش سوگند</p> <p style="text-align: center;">او کشته ی عدالت است</p> <p style="text-align: center;">بر خودش سوگند بر خودش سوگند</p> <p style="text-align: center;">گویم با چشم تر</p> <p style="text-align: center;">مولانا یا حیدر</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;واویلا واویلا…</p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">فُزت و ربّ الکعبه اش</p> <p style="text-align: center;">آتش دل بود آتش دل بود</p> <p style="text-align: center;">شمشیر زهر آلوده در</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;دست قاتل بود دست قاتل بود</p> <p style="text-align: center;">ملائک گریانند</p> <p style="text-align: center;">دلخون و نالانند</p> <p style="text-align: center;">واویلا واویلا…</p> <p style="text-align: center;"> </p><div class="imgarticle" style="text-align: center;"><img class="tie-appear lazy-loaded" title="شعرهای ضربت خوردن حضرت علی ، متن اشعار ضربت خوردن حضرت علی" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589716112_robeka.ir.gif" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1589716112_robeka.ir.gif" alt="1589716112 robeka.ir متن شعر ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام"></div> <p style="text-align: center;">متن اشعار ضربت خوردن حضرت علی</p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">احترام مسجد و منبر شکست</p> <p style="text-align: center;">آن دمی که مرتضی را سر شکست</p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">کشتی دین در دل بحر فتن</p> <p style="text-align: center;">در تلاطم ، گوئیا لنگر شکست</p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">چون شنیدم نالهء روح الامین</p> <p style="text-align: center;">در خیالم شد کز او شهپر شکست</p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">گفت والله در دل محراب عشق</p> <p style="text-align: center;">فرق میر مومنین حیدر شکست</p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">از جفای تیغ کین در صبح دم</p> <p style="text-align: center;">فرق پاک ساقی کوثر شکست</p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">سر ز سجده بر گرفت آن نازنین</p> <p style="text-align: center;">لفظ الله گفت و لیک اکبر شکست</p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">خون سر پاشید در محراب عشق</p> <p style="text-align: center;">حرمت محراب پیغمبر شکست</p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">وا عجب شق القمر آمد پدید؟</p> <p style="text-align: center;">یا که حیدر را سر انور شکست</p><p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">صبح صادق شاهد این فاجعه</p><p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;">منبع:&nbsp; <span itemprop="name"><span style="font-weight: bold;"></span><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/">متن شعر ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام</a></span></p> text/html 2020-05-13T08:48:53+01:00 bumim.ir حمید محمدی بیوگرافی رایان سرلک http://bumim.ir/post/104 <p><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%84%da%a9/"><img class="alignnone size-full wp-image-26600 aligncenter lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/95578468986969-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/95578468986969-robeka.ir_.jpg" alt="95578468986969 robeka.ir - بیوگرافی رایان سرلک بازیگر سریال زیرخاکی در نقش کاوه + عکس های اینستاگرامش" title="بیوگرافی رایان سرلک بازیگر سریال زیرخاکی در نقش کاوه + عکس های اینستاگرامش" width="450" height="336"></a></p><h2><strong><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%84%da%a9/"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">بیوگرافی رایان سرلک</span></a>:</strong></h2><p>رایان سرلک زاده 21 اسفند 1392 در تهران، بازیگر است. رایان سرلک تک فرزند خانواده است، پدرش طراح و معمار و مادرش کارشناس شیمی است.</p><p>نام اصلی: رایان سرلک</p><p>تاریخ تولد: 21 اسفندماه 1392</p><p>محل تولد: تهران</p><p>پیشه: بازیگر</p><p>شروع فعالیت: از سال 1397</p> text/html 2020-05-13T08:48:42+01:00 bumim.ir حمید محمدی کارت تبریک ولادت امام حسن مجتبی http://bumim.ir/post/103 <p>در اینبخش از <strong><span style="color: rgb(51, 153, 102);">روبکا</span> </strong><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%b9/">عکس ولادت امام حسن مجتبی</a> (ع)برایتان گردآوری کرده ایم. شما میتوانید برای پروفایل و شبکه های اجتماعی استفاده کنید و میلاد امام حسن&nbsp; مجتبی (ع) را به دوستان و آشنایانن تبریک عرض نمایید.</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%b9/"><img class="alignnone size-full wp-image-26538 lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/p587743656237483680459688747-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/p587743656237483680459688747-robeka.ir_.jpg" alt="p587743656237483680459688747 robeka.ir عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" title="عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" width="450" height="315"> <img class="alignnone size-medium wp-image-26539 lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/0-45975648878573465838-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/0-45975648878573465838-robeka.ir_.jpg" alt="0 45975648878573465838 robeka.ir عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" title="عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" width="450" height="315"></a></p> <p style="text-align: center;">پوسترهای میلاد امام حسن</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%b9/"><img class="alignnone size-medium wp-image-26540 lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/05874774229438873t5945346-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/05874774229438873t5945346-robeka.ir_.jpg" alt="05874774229438873t5945346 robeka.ir عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" title="عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" width="450" height="643"> <img class="alignnone size-medium wp-image-26541 lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/05556856958047905687889-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/05556856958047905687889-robeka.ir_.jpg" alt="05556856958047905687889 robeka.ir عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" title="عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" width="450" height="501"></a></p> <p style="text-align: center;">ولادت امام حسن مجتبی</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%b9/"><img class="alignnone size-medium wp-image-26542 lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/058747337605467875694976598-89966755-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/058747337605467875694976598-89966755-robeka.ir_.jpg" alt="058747337605467875694976598 89966755 robeka.ir عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" title="عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" width="450" height="304"> <img class="alignnone size-medium wp-image-26543 lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/09774654797909979675567-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/09774654797909979675567-robeka.ir_.jpg" alt="09774654797909979675567 robeka.ir عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" title="عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" width="450" height="270"></a></p> <p style="text-align: center;">کارت پستال ولادت امام حسن مجتبی</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%b9/"><img class="alignnone size-medium wp-image-26544 lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/40567475643775438868056974605558-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/40567475643775438868056974605558-robeka.ir_.jpg" alt="40567475643775438868056974605558 robeka.ir عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" title="عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" width="450" height="263"> <img class="alignnone size-medium wp-image-26545 lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/7495773434768567764579-robeka.ir_-420x800.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/7495773434768567764579-robeka.ir_-420x800.jpg" alt="7495773434768567764579 robeka.ir 420x800 عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" title="عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" width="420" height="800"></a></p> <p style="text-align: center;">پوسترهای میلاد امام حسن مجتبی</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%b9/"><img class="alignnone size-medium wp-image-26546 lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/94574596846745868458649-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/94574596846745868458649-robeka.ir_.jpg" alt="94574596846745868458649 robeka.ir عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" title="عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)" width="450" height="313"></a></p> <p style="text-align: center;">کارت تبریک ولادت امام حسن مجتبی</p> <p>نوشته <a rel="noopener nofollow" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%b9/">عکس ولادت امام حسن مجتبی (ع)</a> اولین بار در <a rel="noopener nofollow" href="https://robeka.ir">روبکا</a>. پدیدار شد.</p> text/html 2020-05-13T08:48:31+01:00 bumim.ir حمید محمدی متن های زیبا http://bumim.ir/post/102 <p><br></p><p><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/"><img class="alignnone size-full wp-image-26587 aligncenter lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/9568857645688578-obeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/9568857645688578-obeka.ir_.jpg" alt="9568857645688578 obeka.ir - متن های کوتاه و آموزنده درباره زندگی" title="متن های کوتاه و آموزنده درباره زندگی" width="450" height="227"></a></p><h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">&nbsp;متن های زیبا در مورد زندگی</span></h2><p style="text-align: center;">افکار خود را با</p><p style="text-align: center;">نیت های زیبا همراه کنید</p><p style="text-align: center;">نیت های زیبا را</p><p style="text-align: center;">با کلمات دلنشین پیوندبزنید</p><p style="text-align: center;">کلمات دلنشین را</p><p style="text-align: center;">با احساس شعف ابرازکنید</p><p style="text-align: center;">تا حضورتان طراوت را</p><p style="text-align: center;">به هستی هدیه دهد</p><h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متن های زیبا</span></h2><p style="text-align: center;">گاهی وقتا فراموش کن کجایی، به کجا رسیدی و به کجا نرسیدی،</p><p style="text-align: center;">گاهی وقتا فقط زندگی کن…</p><p style="text-align: center;">یاد قولهایی که به خودت دادی نباش،</p><p style="text-align: center;">یه وقتایی شرمنده خودت نباش،</p><p style="text-align: center;">تقصیر تو نیست</p><p style="text-align: center;">تو تلاشتو کردی اما نشد…</p><p style="text-align: center;">یه وقتایی جواب خودتو نده</p><p style="text-align: center;">هر چی پرسید: چرا اینجای زندگی گیر کردی لبخند بزن و بگو کم نذاشتم اما… نشد</p><p style="text-align: center;">یه وقتایی فقط از زنده بودنت لذت ببر…از بودن کنار کسانی که دوستشان داری و دوستت دارن…از طلوع خورشید از صدای آواز قمری ها…از باد…باران از همه لذت ببر..</p><h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متن های زیبا و دلنشین</span></h2><p style="text-align: center;">در زندگی هیچ لذتی</p><p style="text-align: center;">بهتر از غلبه برسختی نیست</p><p style="text-align: center;">لذت عبور از یک پله و رفتن به</p><p style="text-align: center;">پله بعدی،ساختن آرزوهایی جدید</p><p style="text-align: center;">و تماشای به ثمر نشستن آنها</p><p style="text-align: center;">همه اینها لذت بخشند</p><div class="imgarticle" style="text-align: center;"><h2><span style="color: rgb(153, 51, 102);">&nbsp;متن های زیبا در مورد زندگی</span></h2></div><p style="text-align: center;">وقتی دائم بگویى گرفتارم؛</p><p style="text-align: center;">هیچ وقت آزاد نمیشوى،</p><p style="text-align: center;">وقتی دائم بگویى وقت ندارم،</p><p style="text-align: center;">هیچوقت زمان پیدا</p><p style="text-align: center;">نمی کنی،</p><p style="text-align: center;">وقتی دائم بگویى فردا انجامش میدهم، آن فردای تو هیچ وقت نمیاید!</p><div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa-6/" target="_blank" class="uc891c7125c08a05541759028590f425c"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">متن و جملات زیبا با موضوع زندگی زیباست (6)</span></div></a></div><p style="text-align: center;">وقتی صبحهااز خواب بیدار میشویم دوانتخاب داریم:</p><p style="text-align: center;">برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم،</p><p style="text-align: center;">یا بیدار شویم و رویاهایمان را دنبال کنیم.</p><p style="text-align: center;">انتخاب با شماست!</p><p style="text-align: center;">وقتی در خوشی و شادی هستی عهد و پیمان نبند!</p><p style="text-align: center;">وقتی ناراحتی جواب نده!</p><p style="text-align: center;">وقتی عصبانی هستی تصمیم نگیر!</p><p style="text-align: center;">زندگی، برگ بودن در مسیر باد نیست،</p><p style="text-align: center;">امتحان ریشه هاست.</p><h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متن های زیبا و آموزنده</span></h2><p style="text-align: center;">صبر آدمها حدے دارد&nbsp;حتے خوبترین آدم‌ها هم</p><p style="text-align: center;">تحملشان زمانے دارد&nbsp;بہ آدم‌هاے صبور زندگے‌تان</p><p style="text-align: center;">بےتوجہ نباشید&nbsp;هر چقدر توجہ‌تان ڪمتر باشد</p><p style="text-align: center;">زمان صبر آن‌ها هم ڪمتر مےشود</p><p style="text-align: center;">بےانصاف نباشید، اگر صبرشان تمام شد</p><p style="text-align: center;">بدانید ڪہ چقدر بےصدا</p><p style="text-align: center;">از درون نابود شدند ڪہ شما</p><p style="text-align: center;">ذره‌اے از دلشان خبر نداشتید…</p><h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متن های زیبا و جالب</span></h2><p style="text-align: center;">انسانهایی هستند که دیوار بلندت را میبینند</p><p style="text-align: center;">ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند:</p><p style="text-align: center;">تا تو را فرو بریزند…..!</p><p style="text-align: center;">تا تو را انکار کنند…..!</p><p style="text-align: center;">تا از رویت رد شوند….!</p><p style="text-align: center;">مراقب آدم هایی که به آنها اعتماد میکنی باش!</p><p style="text-align: center;">بزرگترین ضربه را از اعتماد میخوریم!!!</p><p style="text-align: center;">دست روزگار هلت میدهد;</p><p style="text-align: center;">ولی قرار نیست تو بیفتی؛</p><p style="text-align: center;">مراقب خوبی هایت باش….!</p><p style="text-align: center;">اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی،</p><p style="text-align: center;">اوج میگیری…. به همین سادگی..</p><h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متن های زیبا و آموزنده</span></h2><p style="text-align: center;">قدیما نمیدونم دل ما خوش بود ،</p><p style="text-align: center;">یا قدیما بیشتر خوش می گذشت !</p><div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3/" target="_blank" class="ue5b50c34bf11366d3b912f94c2176577"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">عکس نوشته و شعر خدایی که در این نزدیکی ست از سهراب سپهری</span></div></a></div><p style="text-align: center;">نمیدونم سلامتی بیشتر بود ،</p><p style="text-align: center;">یا ما مریض نبودیم !</p><p style="text-align: center;">نمیدونم ما بی نیاز بودیم ،</p><p style="text-align: center;">یا توقع ها پایین بود ؟</p><p style="text-align: center;">نمیدونم همه چی داشتیم ،</p><p style="text-align: center;">یا چشم و هم چشمی نداشتیم !</p><p style="text-align: center;">نمیدونم اون موقع ها ،</p><p style="text-align: center;">حوصله داشتیم !</p><p style="text-align: center;">یا الان وقت نداریم !!!</p><p style="text-align: center;">نمیدونم چی داشتیم ،چی نداشتیم</p><p style="text-align: center;">ولی روزای خوبی داشتیم</p><h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متن های زیبا و آموزنده, متن های زیبا و جالب</span></h2><p style="text-align: center;">متن های زیبا</p><p style="text-align: center;">هرگز از حکمت کار خدا در لحظه نمی‌توان سردرآورد</p><p style="text-align: center;">روزی خواهی دانست</p><p style="text-align: center;">شاید امروز نه</p><p style="text-align: center;">شاید فردا و پس فرداهای دیگر</p><p style="text-align: center;">پس نه مقاومت کن، نه مخالفت</p><p style="text-align: center;">همیشه دل‌نگرانی‌ها همراه تو خواهند بود</p><p style="text-align: center;">و هیچ کس در پس خنده‌های بظاهر بی‌خیال تو</p><p style="text-align: center;">اندوه غم را نخواهد فهمید</p><p style="text-align: center;">در آن لحظه است که هیچ پناهی جز خدا نخواهی یافت</p><p style="text-align: center;">خداوند در عمق باور آدمی جای دارد</p><p style="text-align: center;">و تو همیشه با وجود تمام دل‌مشغولی‌ها</p><p style="text-align: center;">جایی در دل داری که در انتها، آنجا</p><p style="text-align: center;">به سراغ خدا میروی</p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متن های زیبا و آموزنده</span></h3><p style="text-align: center;">کسےکه تنها به عقلش</p><p style="text-align: center;">اعتماد کند</p><p style="text-align: center;">گمراه میشود</p><p style="text-align: center;">کسی که تنها به مالش</p><p style="text-align: center;">اعتماد کندکم میآورد</p><p style="text-align: center;">کسی که تنها به مردم</p><p style="text-align: center;">اعتمادکند</p><p style="text-align: center;">خسته میشود</p><p style="text-align: center;">امّاکسی که برخدا اعتمادکند</p><p style="text-align: center;">نه گمراه میشود</p><p style="text-align: center;">نه کم می آورد</p><p style="text-align: center;">و نه خسته میشه</p><div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%84%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%b1/" target="_blank" class="u40fba540da0f8beae39357b9fa590264"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">ترانه عاشقانه دلت قرص شهیاد از شهنام فرغار</span></div></a></div><h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متن های زیبا و جالب</span></h3><p style="text-align: center;">خانه تان را با عشق برکت دهید.</p><p style="text-align: center;">در هر کنج آن عشق بکارید تا خانه ای گرم؛ عاشقانه و آرام داشته باشید و همواره در آشتی و آرامش به سر ببرید.</p><p style="text-align: center;">تصمیم بگیرید این باور را همیشه در سر بپرورانید که همه مفید هستند و هر جا قدم می گذارید، کسانی آمادگی کمک به شما را دارند.</p><p style="text-align: center;">مهم نیست مردم چه می گویند و چه می کنند، بلکه مهم این است که شما چه واکنشی نشان می دهید و چه باوری درمورد خود دارید.</p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متن های زیبا همراه با عکس</span></h3><p style="text-align: center;">زندگی پراست از قضاوتهای</p><p style="text-align: center;">دیگران درباره ی ما!!</p><p style="text-align: center;">قضاوتهای که گاهی اوقات بد</p><p style="text-align: center;">وگاهی اوقات خوب است</p><p style="text-align: center;">اگر عادت کنیم باهر نظرموافق ومخالفی</p><p style="text-align: center;">زیرو رو شویم</p><p style="text-align: center;">باید فاتحه ی آرامش را بخوانیم!!</p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متن های زیبا</span></h3><p style="text-align: center;">دیروز می توانست پایان زندگیمان باشد.</p><p style="text-align: center;">پس امروز که زنده ایم معجزه ای از جانب خداوند است.</p><p style="text-align: center;">در حقیقت دیدن هر روز معجزه ای از جانب اوست.</p><p style="text-align: center;">خدایا !</p><p style="text-align: center;">تو را شاکریم به خاطر امروزمان که به ما عطا فرمودی.</p><p style="text-align: center;">خدایا کمک بفرما تا امروزمان را سرشار از زیبایی سازیم.</p><p style="text-align: center;">و آن را آنگونه که تو دوست داری بسازیم .</p> text/html 2020-05-13T08:48:18+01:00 bumim.ir حمید محمدی پیامک التماس دعا http://bumim.ir/post/101 <h2 class="post-title"> </h2> <p><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%b1/"><img class="alignnone size-full wp-image-26592 aligncenter lazy-loaded" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/9576555476845868567-robeka.ir_.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/9576555476845868567-robeka.ir_.jpg" alt="9576555476845868567 robeka.ir - پیامک التماس دعا برای شبهای قدر" title="پیامک التماس دعا برای شبهای قدر" width="450" height="299"></a></p><h2><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%b1/"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">پیامک التماس دعا برای شبهای قدر</span></a></h2><p>&nbsp;</p><div class="imgarticle"><h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">اس ام اس التماس دعا</span></h3></div><p style="text-align: center;">میگن&nbsp; زمین&nbsp; گرده وحرکت چرخشی داره</p><p style="text-align: center;">الهی در این لیله القدر تو این گردش روزگار</p><p style="text-align: center;">هرچی که آرزوشو دارین دور سرتون بچرخه</p><p style="text-align: center;">التماس دعا</p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">&nbsp;پیام التماس دعا</span></h3><p style="text-align: center;">ان شاء الله</p><p style="text-align: center;">امشب در صفحہ آخر</p><p style="text-align: center;">مقدرات شما</p><p style="text-align: center;">ملائڪہ این جملہ را بنویسند</p><p style="text-align: center;">محب امیرالمومنین است</p><p style="text-align: center;">عاقبتش ختم بہ خیر</p><p style="text-align: center;">وبراے امسالش بهترینها</p><p style="text-align: center;">التماس دعا</p><p style="text-align: center;">&nbsp;در این شبهای عزیز ما را هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارید</p><h3 class="imgarticle" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">پیامک التماس دعا&nbsp;</span></h3><p style="text-align: center;">درد مندیم اى خدا درمان نما / درد بى درمانمان ،درمان نما</p><p style="text-align: center;">هر که ارد دست حاجت نزد تو / بار الهى درد او درمان نما</p><p style="text-align: center;">التماس دعا</p><p style="text-align: center;">این دست های خالی و ساده دخیلتان ، ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید</p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">پیام التماس دعا شبهای قدر</span></p><p style="text-align: center;">خبر آوردند کـه امشب از هزار شب بهتر اسـت و یک اتفاق ویژه میوفتد</p><p style="text-align: center;">و ان این کـه امشب دست ملکوت بـه طرف زمین کشیده می‌شود.</p><p style="text-align: center;">کجایید خاکیان سدره نشین و زمینیان آسمانی کـه ملکوتیان امشب شیفته شمایند؟</p><div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%88/" target="_blank" class="ua64ed564c37c962a7990ab38fe5a56aa"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">جملات تبریک ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان</span></div></a></div><p style="text-align: center;">شب قدر، سرنوشت یک سال ما تعیین می‌شود. این شب ها را از دست ندهیم. برای تعجیل در فرج مولایمان دعا کنیم.</p><p style="text-align: center;">التماس دعا</p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">التماس دعا برای شب قدر</span></p><p style="text-align: center;">تـو که آهسته می‌خوانی</p><p style="text-align: center;">قنوت گریه هایت را</p><p style="text-align: center;">میان ربنای سبز دستانت</p><p style="text-align: center;">دعــایــم کــن</p><p style="text-align: center;">التماس دعا</p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">التماس دعا برای شب قدر</span></p><p style="text-align: center;">در این شبهای قدر از خدا برایتان :</p><p style="text-align: center;">روزی مریم , قصرآسیه,&nbsp; تقوای حسین, قلب خدیجه, دوستی فاطمه, جمال یوسف, ثروت قارون , حکمت لقمان , ملک سلیمان, صبرایوب , عدالت علی , حیای زینب, عمر نوح&nbsp; وفاى ابالفضل و محبت اهل بیت رسول الله (ص) را خواهانم</p><p style="text-align: center;">التماس دعا</p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">&nbsp;متن التماس دعا</span></p><p style="text-align: center;">امشب رحمت دوست جاریست مانند رود، نه!</p><p style="text-align: center;">مانند باران، اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید</p><p style="text-align: center;">کسی اینجا محتاج دعاست</p><p style="text-align: center;">اگر یادتان بود باران گرفت دعایی به حال من بیابان کنید</p><p style="text-align: center;">التماس دعا</p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">پیامک التماس دعا</span></p><p style="text-align: center;">خدایا</p><p style="text-align: center;">در این شبهای قدر</p><p style="text-align: center;">قدم هایی راکه برایم برمی داری برمن آشکارکن</p><p style="text-align: center;">تادرهایی را که به سویم میگشایی ندانسته نبندم</p><p style="text-align: center;">التماس دعا</p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">التماس دعا برای شب قدر</span></p><p style="text-align: center;">در حدیث داریم که از پیامبر اکرم صل الله علیه و اله پرسیدند در شب قدر چه بخواهیم؟</p><div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%ac/" target="_blank" class="ub100ec2fc2df47577cc712ffbb6fa5e7"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">پیام تبریک ولادت حضرت مهدی (عج)</span></div></a></div><p style="text-align: center;">ایشان فرمودند: “عافیت بخواهید”.</p><p style="text-align: center;">بیماری ضد عافیت است</p><p style="text-align: center;">داشتن فرزند ناصالح ضد عافیت است</p><p style="text-align: center;">همسایه بد ضد عافیت است</p><p style="text-align: center;">قرض و گرفتاری ضد عافیت است</p><p style="text-align: center;">بی آبرویی ضد عافیت است</p><p style="text-align: center;">هر چیز بدی ضد عافیت است</p><p style="text-align: center;">پس در عافیت خواستن همه چیز هست.”</p><p style="text-align: center;">پس بهترین دعا برای خود و دیگران در شب های قدر طلب عافیت است.</p><p style="text-align: center;">&nbsp;همه دعاها را به همراه عافیت بخواهید.</p><p style="text-align: center;">اللهم عافنا فی جمیع الامور</p><p style="text-align: center;">خدایا در همه کارها به ما عافیت بده.</p><p style="text-align: center;">التماس دعا در این شبهای عزیز ما را هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارید</p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">جمله درباره التماس دعا</span></p><p style="text-align: center;">به میهمانی عشق دعوت شده ام</p><p style="text-align: center;">با کوله باری از امید</p><p style="text-align: center;">به درگاهت آمده ام</p><p style="text-align: center;">سبد نیازم را به باغ لطف و احسانت</p><p style="text-align: center;">به ودیعه می‌گذارم</p><p style="text-align: center;">تا اجابت خواهش دوستانم را به تماشا بنشینم</p><p style="text-align: center;">عاشقانه هاتون پسند حضرت دوست</p><p style="text-align: center;">برای همدیگه در این شب پربرکت قدر دعا کنیم</p><p style="text-align: center;">التماس دعا از همه</p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">پیامک التماس دعا&nbsp;</span></p><p style="text-align: center;">روا باشد که گردد آسمان زیر و زبر امشب</p><div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b2%d9%86/" target="_blank" class="ude1a76d1690e9f1713fd83092651ac94"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">اس ام اس خنده دار مخصوص روز زن</span></div></a></div><p style="text-align: center;">که شد فرق على شیر خدا شقّ القمر امشب</p><p style="text-align: center;">ز خون فرق حیدر دامن محراب گلگون شد</p><p style="text-align: center;">به خاک افتاد از بیداد، نخلى بارور امشب . . .</p><p style="text-align: center;">در این شبهای قدر ما را از دعای خود محروم نفرمایید</p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">جمله درباره التماس دعا</span></p><p style="text-align: center;">یکی از این آدما یه شب دعاش میگیره</p><p style="text-align: center;">یکی از همین شبایی که شب تقدیره</p><p style="text-align: center;">یه دل شکسته یه گوشه این شهر صداش</p><p style="text-align: center;">میرسه تا آسمونا چه دامن گیره</p><p style="text-align: center;">التماس دعا دلتون شکست منم دعا کنید</p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متن التماس دعا</span></p><p style="text-align: center;">سحرسجاده ات راچون گشودی</p><p style="text-align: center;">و با معبود خود خلوت نمودی</p><p style="text-align: center;">و خواندی خالقت را عاشقانه</p><p style="text-align: center;">و اشکی هدیه کردی دانه دانه</p><p style="text-align: center;">تو را جان علی ما را دعا کن</p><p style="text-align: center;">دعا بر عبد ناچیز خدا کن</p><p style="text-align: center;">التماس دعا</p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">پیامک التماس دعا&nbsp;</span></p><p style="text-align: center;">“شب قدر”</p><p style="text-align: center;">شب بیدار شدن است</p><p style="text-align: center;">نه بیدار ماندن!</p><p style="text-align: center;">ای بیدار شدگان؛</p><p style="text-align: center;">برای ما درخواب مانده‌گان دعاکنید.</p><p style="text-align: center;">التماس دعا</p> text/html 2020-05-02T19:27:58+01:00 bumim.ir حمید محمدی بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز http://bumim.ir/post/100 <div class="entry-header"><span class="post-cat-wrap"><a rel="nofollow noopener" class="post-cat tie-cat-132" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/category/news-cats/">بیوگرافی بازیگران</a></span> <h1 class="post-title entry-title">بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز</h1> </div> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%86%d8%a7-%da%af%d9%88%d9%85%d8%b2/"><img alt="%name بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" class="alignnone size-full wp-image-25926 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/096y7909667968-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" width="450" height="225"></a></p> <h2><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%86%d8%a7-%da%af%d9%88%d9%85%d8%b2/"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز</span></a></h2> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span><br> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">سلنا گومز بازیگر، ترانه‌نویس و خواننده آمریکایی است. او با بازی در سریال تلویزیونی Barney &amp; Friends که برای کودکان بود و بین سال‌های 2002 تا 2004 پخش می‌شد، توجه همگان را به سوی خود جلب کرد.</span></p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 102);">خلاصه بیوگرافی سلنا گومز :</span></p> <p>نام اصلی: سلنا ماری گومز</p> <p>نام مستعار: سلنا گومز</p> <p>متولد : ۲۲ ژوئیهٔ ۱۹۹۲ گرند پریری، تگزاس، آمریکا</p> <p>شغل : خواننده، بازیگر، تهیه‌کنندهٔ اجرایی، طراح مد، صداپیشه</p> <p>سال‌های فعالیت : ۲۰۰۲ تا تاکنون</p> <p>سبک موسیقی : پاپ، دنس پاپ، الکتروپاپ</p> <p>سلنا ماری گومز (Selena Marie Gomez) زادهٔ ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۱ خواننده، ترانه سرا، بازیگر و تهیه کننده تلویزیونی اهل آمریکا است. قد سلنا گومز 165 سانتی متر و 59 کیلوگرم وزن دارد.</p> <p>مادر سلنا گومز که فرزند خواندهٔ خانواده ای بود، اصلیتی ایتالیایی و پدر او اصلیتی مکزیکی دارد. وقتی که سلنا 5 ساله بود، مادر و پدرش از هم جدا شدند و او در کنار مادرش بزرگ شد. سلنا گومز نژاد ایتالیایی و مکزیکی دارد.</p> <p><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%86%d8%a7-%da%af%d9%88%d9%85%d8%b2/"><img alt="%name بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" class="alignnone size-full wp-image-25927 aligncenter lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/965698-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" width="450" height="450"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;">سلنا گومز به همراه مادر و خواهر ناتنی اش</p> </div> <p>در سال 2006، مندی (مادر سلنا) برای دومین بار با شخصی به نام برایان تیفی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج تولد خواهر ناتنی سلنا، گرسی الیوت در 12 ژوئن 2013 بود.</p> <p>سلنا گومز برای نخستین بار زمانی که تنها ۷ سال سن داشت در نقش جایانا در فیلم «بارنی و دوستان» ظاهر شد. سلنا گومز بیشتر به خاطرِ بازی در نقش آلکس روسو در مجموعهٔ کمدی «جادوگران محله ویورلی» (۱۲–۲۰۰۷) از شبکهٔ دیزنی به شهرت رسید. اولین فعالیت <em>سلنا گومز</em> در فیلم سینمایی «بچه‌های جاسوس ۳: بازی باخته» بود.</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"> <div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><a rel="nofollow noopener" class="u9da8c61c347f76f30f5bd48a646a4318" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c/" target="_blank"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">بیوگرافی خاطره اسدی + عکس</span></a></div> </div> <p><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%86%d8%a7-%da%af%d9%88%d9%85%d8%b2/"><img alt="%name بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" class="alignnone size-full wp-image-25928 aligncenter lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/9975475674689-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" width="450" height="446"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;">عکس های جدید سلنا گومز</p> </div> <p><em>سلنا گومز</em> در 16 سالگی با هالیوود رکوردز که پیش از آن با افرادی همچون مایلی سایرس و دمی لواتو شروع به همکاری کرده بود قرارداد امضا کرد. او اولین آهنگ خود را با نام هر چیز آن طور که به نظر می رسد، نیست (Everything Is Not What It Seems) برای مجموعهٔ جادوگران محلهٔ ویورلی منتشر کرد.</p> <p><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%86%d8%a7-%da%af%d9%88%d9%85%d8%b2/"><img alt="%name بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" class="alignnone size-full wp-image-25929 aligncenter lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/967695786587956-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" width="450" height="225"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;"><em>&nbsp;بیوگرافی سلنا گومز</em></p> </div> <p><span style="color: rgb(153, 51, 102);">بیماری سلنا گومز</span>:</p> <p><em>سلنا گومز</em> از سال ۲۰۱۳ با بیماری لوپوس و عوارض جسمی و روانی آن دست و پنجه نرم می‌کند. او به همین دلیل در سال ۲۰۱۳ تور آلبوم «رقص ستارگان» را لغو کرد و در سال ۲۰۱۵ به‌طور رسمی بیماری خود را تأیید کرد.</p> <p>سلنا گومز در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷ خبر از عمل پیوند کلیه خود به دلیل عوارض ناشی از این بیماری و جهتِ بهبود سلامت عمومی‌اش داد. فرانسیا رائیسا بازیگر آمریکایی که از دوستان او به‌شمار می‌رود، کلیه خود را به سلنا اهدا کرد.</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%86%d8%a7-%da%af%d9%88%d9%85%d8%b2/"><img alt="%name بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" class="alignnone size-full wp-image-25931 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/09645634859547989-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" width="450" height="372"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;"><em>&nbsp;سلنا گومز</em> خواننده آمریکایی</p> </div> <h2><span style="color: rgb(153, 51, 102);">خط مُد و لباس&nbsp;سلنا گومز</span> :</h2> <p>در اکتبر ۲۰۰۹ سلنا اعلام کرد که قصد راه‌اندازی خط مُد و لباس خود به نام «بلند خیال‌پردازی کن» را دارد. این خط تولید در پاییز سال ۲۰۱۰ راه‌اندازی شد. این مجموعه شامل لباس‌های بوهمی، تاپ‌های گلدار، لباس‌های جین، کت و دامن و شال و کلاه بود که تمام لباس‌ها از مواد بازیافتی یا سازگار با محیط زیست بودند.</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%86%d8%a7-%da%af%d9%88%d9%85%d8%b2/"><img alt="%name بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" class="alignnone size-full wp-image-25932 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/906846059796796906-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" width="450" height="547"></a></p> <p>سلنا همچنین با «تونی مِلیو» و «سندرا کَمپوس» (که هر دو در خانه‌های مد صاحب‌نام کار کرده‌اند) همکاری داشته‌است. سلنا گومز دربارهٔ این همکاری گفت: «وقتی تونی و سندرا را ملاقات کردم، از همان اول با آن‌ها احساس راحتی کردم و الان آن‌ها مثل خانواده‌ام می‌مانند. ۳۰ اوت ۲۰۱۳ سلنا مجموعهٔ پاییزی «بلند خیال‌پردازی کن» را منتشر کرد.</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"> <div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><a rel="nofollow noopener" class="u907786980b5b501eca2dd6593088c22a" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%81%d9%84%d9%88%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c/" target="_blank"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">بیوگرافی فلور نظری + عکس همسر و پسرش</span></a></div> </div> <h2><span style="color: rgb(153, 51, 102);">عطر اختصاصی&nbsp;سلنا گومز</span> :</h2> <p>سلنا گومز اولین عطر خودش، سلنا، را عرضه کرد که آن را مطبوع و عاشقانه توصیف می‌ کند.</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%86%d8%a7-%da%af%d9%88%d9%85%d8%b2/"><img alt="%name بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" class="alignnone size-full wp-image-25930 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/06868468598685486-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" width="450" height="253"></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp; سلنا گومز به همراه مادرش</p> <h3><span style="color: rgb(153, 51, 102);">امتیازات و جوایز&nbsp;سلنا گومز</span> :</h3> <p>سلنا گومز در تاریخ هفتم آوریل سال 2013 ترانه ای با نام بیا و آن را بگیر، جدا از گروه موسیقی سلنا گومز و صحنه خوانده است. این اولین بار بود که آهنگی از او جزو 10 آهنگ برتر 100 آهنگ داغ بیلبورد قرار داشت و توسط انجمن صنعت ضبط موسیقی ایالات متحده آمریکا گواهینامهٔ طلا گرفت. دومین تک آهنگ او با نام کاهش سرعت در ماه ژوئن سال 2013 منتشر شد. همچنین آلبومش با نام رقص ستاره ها را در تاریخ 23 ژوئیه 2013 منتشر شد.</p> <p>– سلنا گومز در سال 2017 جایزهٔ زن سال را در مراسم جایزه موسیقی بیلبورد دریافت کرد. همچنین آهنگ دروغگوی بد او در فهرست 100 آهنگ برتر بیلبورد در سال 2017 رتبه نخست را کسب کرد.</p> <p>– سلنا گومز در سال 2008 سفیر سازمان یونیسف شد.</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%86%d8%a7-%da%af%d9%88%d9%85%d8%b2/"><img alt="%name بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" class="alignnone size-full wp-image-25933 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/968895845769458698-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" width="450" height="312"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;">عکس های سلنا گومز</p> </div> <h2><span style="color: rgb(153, 51, 102);">آثار&nbsp;سلنا گومز</span> :</h2> <p>آلبوم های انفرادی&nbsp;سلنا گومز :</p> <p>رقص ستاره‌ها (۲۰۱۳)</p> <p>احیا (۲۰۱۵)</p> <p>کمیاب (٢٠٢٠)</p> <p>آلبوم های سلنا گومز و سین :</p> <p>ببوس و بگو (۲۰۰۹)</p> <p>سالی بدون باران (۲۰۱۰)</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"> <div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><a rel="nofollow noopener" class="u8ef1d142b730765401cfc0dd4eb06625" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%aa/" target="_blank"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">بیوگرافی رضا کیانیان؛ بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون</span></a></div> </div> <p>وقتی خورشید غروب می‌کند (۲۰۱۱)</p> <h2><span style="color: rgb(153, 51, 102);">فیلم‌شناسی&nbsp;سلنا گومز</span> :</h2> <p>فیلم‌های سینمایی :</p> <p>۲۰۰۳ بچه‌های جاسوس ۳: پایان بازی</p> <p>۲۰۰۸یک داستان سیندرلایی دیگر</p> <p>۲۰۰۸هورتون صدایی می‌شنود!</p> <p>۲۰۰۹ آرتور و انتقام مالتازاردها</p> <p>۲۰۱۰ آرتور ۳: جنگ دو جهان</p> <p>۲۰۱۰ رامونا و بیزوس</p> <p>۲۰۱۱مونته کارلو</p> <p>۲۰۱۱ ماپت‌ها</p> <p>۲۰۱۲هتل ترانسیلوانیا</p> <p>۲۰۱۲ پس لرزه</p> <p>۲۰۱۲تعطیلات بهاری</p> <p>۲۰۱۳ گریز</p> <p>۲۰۱۳جستجو</p> <p>۲۰۱۴بدکرداری</p> <p>۲۰۱۵اتحاد</p> <p>۲۰۱۵هتل ترانسیلوانیا ۲</p> <p>۲۰۱۵رکود بزرگ</p> <p>۲۰۱۶ همسایه‌ها</p> <p>۲۰۱۶اصول مراقبت</p> <p>۲۰۱۶ در نبردی مشکوک</p> <p>۲۰۱۷پاپیPuppy!</p> <p>۲۰۱۸ هتل ترانسیلویا ۳</p> <p>۲۰۱۸یک روز بارانی در نیویورک</p> <p>۲۰۱۹ مرده‌ها نمی‌میرند</p> <p>تلویزیون :</p> <p>۲۰۰۲–۲۰۰۳ بارنی و دوستان</p> <p>۲۰۰۵ واکر، تفنگ‌دار تگزاس: محاکمه با آتش</p> <p>۲۰۰۶ هتل زک و کودی</p> <p>۲۰۰۷–۲۰۰۸ هانا مونتانا</p> <p>۲۰۰۹ برنامه حفاظت از پرنسس</p> <p>۲۰۰۹–۲۰۱۲ جادوگران محله ویورلی</p> <p>۲۰۰۸ برادران جوناس:زندگی در رؤیا</p> <p>۲۰۰۸ استودیو DC: تقریباً زنده</p> <p>۲۰۰۸ بازی‌های شبکهٔ دیزنی</p> <p>۲۰۰۹ برنامه حفاظت از پرنسس</p> <p>۲۰۰۹ جادوگران محله ویورلی: فیلم</p> <p>۲۰۰۹ جادوگران روی عرشه با هانا مونتانا</p> <p>۲۰۰۹ سانی با یک شانس</p> <p>۲۰۱۱ خیلی تصادفی!</p> <p>۲۰۱۱ ستاره‌های شوخی زننده</p> <p>۲۰۱۳ بازگشت جادوگران:الکس در برابر الکس</p> <p>۲۰۱۴-۲۰۱۵-۲۰۱۶ روز ما</p> <p>۲۰۱۵ آوا</p> <p>۲۰۱۶ پخش زنده شنبه شب</p> <p>۲۰۱۶ همراه با امی شوور</p> <p>تهیه‌کنندگی:</p> <p>سلنا گومز در سال ۲۰۱۷ تهیه‌کنندگی سریال ۱۳ دلیل برای اینکه را بر عهده گرفت.</p> <p>عکس های سلنا گومز :&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%86%d8%a7-%da%af%d9%88%d9%85%d8%b2/"><img alt="%name بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" class="alignnone size-full wp-image-25934 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/993458375943875875-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" width="450" height="515"> <img alt="%name بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" class="alignnone size-full wp-image-25935 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/96856575990797845860569756606-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" width="450" height="457"> <img alt="%name بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" class="alignnone size-full wp-image-25936 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/9685795645698547695879-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" width="450" height="300"> <img alt="%name بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" class="alignnone size-full wp-image-25937 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/969547648758869856784768940354575690-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز" width="450" height="451"></a></p> <p>گردآوری و بازنویسی مطلب : بخش بیوگرافی بازیگران روبکا</p><p><br></p><p>بیوگرافی سلنا گومز + عکس های سلنا گومز</p> text/html 2020-05-02T19:27:48+01:00 bumim.ir حمید محمدی استوری های جدید تبریک تولد + شعرها و متن های زیبا برای تبریک تولد http://bumim.ir/post/99 <h2 style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/" style="color: rgb(0, 0, 255);">استوری های جدید تبریک تولد</a></span></h2> <p style="text-align: right;">در این سال های اخیر با ورود شبکه های اجتماعی برای تبریک تولد دوستان یا خانواده مان از شبکه های اجتماعی بخصوص اینستاگرام استفاده می‌کنیم و با بارگذاری استوری های اینستاگرامی تولد عزیزان مان را تبریک میگوییم. میتوانیم بعد از پست کردن عکس های دوستان و عزیزان مان با استوری هایی فانتزی بـه شکل خاص تری زادروزشان را تبریک بگوییم. در ادامه با&nbsp; سایت روبکا همراه باشید.</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/"><img alt="%name استوری های جدید تبریک تولد + شعرها و متن های زیبا برای تبریک تولد" class="aligncenter size-full wp-image-741006 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588435418_robeka.ir.jpg" title="جدیدترین استوری های تبریک تولد + متن ها و شعرهای زیبا برای تبریک تولد" width="570" height="810"></a></p> <h3 style="text-align: center;">استوری تبریک تولد دوست</h3> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/"><img alt="%name استوری های جدید تبریک تولد + شعرها و متن های زیبا برای تبریک تولد" class="aligncenter size-full wp-image-741007 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588435421_robeka.ir.jpg" title="جدیدترین استوری های تبریک تولد + متن ها و شعرهای زیبا برای تبریک تولد" width="570" height="810"></a></p> <h3 style="text-align: center;">استوری تولد خودم</h3> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/"><img alt="%name استوری های جدید تبریک تولد + شعرها و متن های زیبا برای تبریک تولد" class="aligncenter size-full wp-image-741008 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588435423_robeka.ir.jpg" title="جدیدترین استوری های تبریک تولد + متن ها و شعرهای زیبا برای تبریک تولد" width="570" height="810"></a></p> <h3 style="text-align: center;">متن استوری تولد رفیق</h3> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/"><img alt="%name استوری های جدید تبریک تولد + شعرها و متن های زیبا برای تبریک تولد" class="aligncenter size-full wp-image-741009 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588435429_robeka.ir.jpg" title="جدیدترین استوری های تبریک تولد + متن ها و شعرهای زیبا برای تبریک تولد" width="570" height="810"></a></p> <h3 style="text-align: center;">استوری تبریک تولد رفیق</h3><p>استوری های جدید تبریک تولد + شعرها و متن های زیبا برای تبریک تولد</p> text/html 2020-05-02T19:27:38+01:00 bumim.ir حمید محمدی بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام http://bumim.ir/post/98 <div class="entry-header"><span class="post-cat-wrap"><a rel="nofollow noopener" class="post-cat tie-cat-132" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/category/news-cats/">بیوگرافی بازیگران</a></span> <h1 class="post-title entry-title">بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام</h1> </div> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c/"><img alt="%name بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" class="alignnone size-full wp-image-26001 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/pedram-sharifi-02-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" width="450" height="559"></a></p> <div class="imgarticle"> <h2><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c/">بیوگرافی پدرام شریفی</a> + تصاویر جدید پدرام شریفی</span></h2> </div> <div><em>پدرام شریفی</em> متولد ۱۱ مرداد ماه ۱۳۶۶ در تهران بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر می باشد. پدرام شریفی فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشگاه است و فعالیت هنری خود را از تئاتر آغاز کرده است.</div> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c/"><img alt="%name بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" class="alignnone size-full wp-image-26000 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/pedram-sharifi-01-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" width="450" height="563"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;">تصاویر پدرام شریفی</p> </div> <p><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c/"><img alt="%name بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" class="alignnone size-full wp-image-26002 aligncenter lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/pedram-sharifi-03-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" width="450" height="592"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;">عکس های پدرام شریفی</p> </div> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 102);">اولین تجربه پدارم شریفی در سینما و سریال &nbsp;</span><br> بازی در فیلم ماهی گربه در سال ۹۲ نخستین تجربه بازیگری پدرام شریفی در سینما بود، بعد از آن با فیلم سینمایی بادیگارد، متولد ۶۵ و فیلم سیانور در جشنواره فجر ۹۴ شناخته شد. مجموعه تلویزیونی گشت ویژه نیز نخستین سریال تلویزیونی او میباشد که در آن در نقش یک مامور پلیس به ایفای نقش پرداخته است.</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"> <div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><a rel="nofollow noopener" class="uab7d07af9728008cce61f1d3ee9dc306" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b9%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c%e2%80%8c%d9%88%d8%b1/" target="_blank"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">بیوگرافی رعنا آزادی‌ور</span></a></div> </div> <p><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c/"><img alt="%name بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" class="alignnone size-full wp-image-26003 aligncenter lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/pedram-sharifi-04-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" width="450" height="522"></a></p> <p style="text-align: center;">عکس نوجوانی پدرام شریفی</p> <p><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c/"><img alt="%name بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" class="alignnone size-full wp-image-26004 aligncenter lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/pedram-sharifi-05-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" width="450" height="599"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;">پدرام شریفی در کنار الناز شاکردوست</p> </div> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 102);">آینده بازیگری پدرام شریفی از زبان خودش</span><br> نمی دانم ولی دوست دارم که کارهای خوب انجام دهم و در فیلم های خوبی باشم، چون اساسا از فیلم های خوب است که آدم یاد می گیرد و در فیلم های بد باید از خودت خرج کنی و چیزی به تو اضافه نمی شود.</p> <h2><span style="color: rgb(153, 51, 102);">وضعیت تاهل پدرام شریفی:</span></h2> <p>پدرام شریفی مجرد می باشد و هنوز ازدواج نکرده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c/"><img alt="%name بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" class="alignnone size-full wp-image-26005 aligncenter lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/pedram-sharifi-06-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" width="450" height="561"></a></p> <h2><span style="color: rgb(153, 51, 102);">آثار هنری پدرام شریفی:</span></h2> <p>سینما</p> <p>١٣٩٨ شیرجه بزرگ (کریم لک زاده )</p> <p>۱۳۹۸ <em>بی‌صدا حلزون</em>(بهرنگ دزفولی‌زاده )</p> <p>۱۳۹۷ <em>شبی که ماه کامل شد (نرگس آبیار )</em></p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"> <div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><a rel="nofollow noopener" class="u0a28a34d25e8e45d379718ea10c32992" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a2%d8%b2%db%8c%d8%aa%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af/" target="_blank"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">آزیتا ترکاشوند | بیوگرافی آزیتا ترکاشوند + عکس</span></a></div> </div> <p>۱۳۹۷ <em>سال دوم دانشکده من (رسول صدرعاملی )</em></p> <p>۱۳۹۶ کار کثیف (خسرو معصومی)</p> <p>١٣٩۶ شاید عشق نبود (سعید ابراهیمی فر )</p> <p>۱۳۹۵ هجوم (شهرام مکری )</p> <p>1394 سایه (مسعود نوابی )</p> <p>۱۳۹۴ <em>سیانور (بهروز شعیبی )</em></p> <p>۱۳۹۴ <em>متولد ۶۵(مجید توکلی )</em></p> <p>۱۳۹۴ <em>بادیگارد</em>&nbsp; (ابراهیم حاتمی‌کیا)</p> <p>۱۳۹۲ <em>ماهی و گربه (شهرام مکری )</em></p> <p><span class="mw-headline" id="تلویزیون">تلویزیون</span></p> <p>١٣٩٧ سرباز (هادی مقدم دوست )</p> <p>١٣٩۵ گشت ویژه (مهدی رحمانی )</p> <p><span class="mw-headline" id="نمایش_خانگی">نمایش خانگی</span></p> <p>١٣٩٨ هم‌گناه (مصطفی کیایی )</p> <table class="wikitable sortable jquery-tablesorter" style="height: 5px;" width="5"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">تصاویر اینستاگرام پدرام شریفی</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c/"><img alt="%name بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" class="alignnone size-full wp-image-26006 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/pedram-sharifi-07-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" width="450" height="450"></a></p> <p>اگر میخواهید جز دنبال کنندگان پدرام شریفی باشید می توانید اور را در شبکه اجتماعی اینستاگرام به آیدی&nbsp; <span style="color: rgb(255, 0, 0);">pedramsharifiiii@</span> دنبال کنید.</p> <p>پدرام شریفی در اینستاگرام بالغ بر 48 هزار دنبال کننده دارد وهمچنین تا الان 392 پست گذاشته است این آمار هر روز در حال افزایش است.</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"> <div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><a rel="nofollow noopener" class="ube0e0123292d488bca1532dcfd1e09c1" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/" target="_blank"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">بیوگرافی هانیه غلامی + عکس های هانیه غلامی</span></a></div> </div> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">عکس های پدرام شریفی</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c/"><img alt="%name بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" class="alignnone size-full wp-image-26007 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/pedram-sharifi-08-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" width="450" height="619"></a></p> <p style="text-align: center;">پدرام شریفی</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c/"><img alt="%name بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" class="alignnone size-full wp-image-26008 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/pedram-sharifi-09-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;">تصاویر اینستاگرام پدرام شریفی</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c/"><img alt="%name بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" class="alignnone size-full wp-image-26009 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/pedram-sharifi-10-robeka.ir_.jpg" title="بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام" width="450" height="562"></a></p> <p style="text-align: center;">تصاویر اینستاگرام پدرام شریفی</p> <p>&nbsp;</p> <p>گردآوری مطلب: بیوگرافی بازیگران روبکا</p><p>بیوگرافی پدرام شریفی + تصاویر جدید پدرام شریفی + اینستاگرام</p> text/html 2020-05-02T19:27:28+01:00 bumim.ir حمید محمدی متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم http://bumim.ir/post/97 <div class="entry-header"><span class="post-cat-wrap"><a rel="nofollow noopener" class="post-cat tie-cat-651" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/category/news-cats-23/">اس ام اس جدید</a></span> <h1 class="post-title entry-title">متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم</h1> </div> <h2><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم</span></a></h2> <p style="text-align: center;">در اینبخش از <span style="color: rgb(51, 153, 102);">سایت روبکا</span> مجموعه عکس های روز معلم + متن تبریک روز معلم را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم. در ادامه با ما همراه باشید.</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/"><img alt="%name متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" class="alignnone size-full wp-image-25974 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/906767456645555555554854794586-robeka.ir_.jpg" title="متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" width="450" height="450"></a></p> <div class="imgarticle"> <p style="text-align: center;">تبریک روز معلم</p> </div> <p style="text-align: center;">روز معلم را به تو تبریک نمی گویم</p> <p style="text-align: center;">تو را به این روز تبریک می گویم</p> <p style="text-align: center;">که این روز بی تو و بی حس ” آرمان خواهی”</p> <p style="text-align: center;">و “ایمانت به حق طلبی”، وجودی بی معناست …</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;استاد گرامی و معلم عزیز روزت مبارک</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/"><img alt="%name متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" class="alignnone size-full wp-image-25973 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/0968456857675485467-robeka.ir_.jpg" title="متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" width="450" height="416"></a></p> <p style="text-align: center;">اس ام اس تبریک روز معلم</p> <p style="text-align: center;">معلم واقعی</p> <p style="text-align: center;">خودش میسوزد</p> <p style="text-align: center;">تا راه بقیه را روشن کند.</p> <p style="text-align: center;">روز همه ی شمع هایی که راهمون را روشن کردند مبارک</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/"><img alt="%name متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" class="alignnone size-full wp-image-25972 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/045858468775875485986-robeka.ir_.jpg" title="متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" width="450" height="639"></a></p> <p style="text-align: center;">تبریک روز معلم</p> <p style="text-align: center;">ادیبی را گفتند :چرا معلم را زیاده از پدر ستایش میکنی</p> <p style="text-align: center;">گفت : پدر مرا از اسمانها به زمین اورد ولی معلم مرا از زمین به اسمانها</p> <p style="text-align: center;">روز معلم مبارک</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/"><img alt="%name متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" class="alignnone size-full wp-image-25971 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/096546849489656950-robeka.ir_.jpg" title="متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" width="450" height="468"></a></p> <p style="text-align: center;">متن کوتاه و زیبا از تبریک روز معلم</p> <p style="text-align: center;">ورق هاى دفتر من سیاه مى شوند و گیسوان تو سپید</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"> <div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><a rel="nofollow noopener" class="u0caa4a955e47e362f3f715862bc537af" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/" target="_blank"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">اس ام اس شب بخیر</span></a></div> </div> <p style="text-align: center;">من قد مى کشم تا تو نفس مى کشى… هر روز</p> <p style="text-align: center;">در تو پیامبرى بامن سخن مى گوید</p> <p style="text-align: center;">که چشم هایش از بى خوابى سُرخ اند</p> <p style="text-align: center;">آه!</p> <p style="text-align: center;">در کلاس درس تو</p> <p style="text-align: center;">حتى تخته سیاه روسفید شد</p> <p style="text-align: center;">من هنوز شرمنده… چقدر خسته ات کردم…</p> <p style="text-align: center;">روز معلم مبارک</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/"><img alt="%name متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" class="alignnone size-full wp-image-25970 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/9569786995659986-robeka.ir_.jpg" title="متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" width="450" height="648"></a></p> <p style="text-align: center;">پیامک تبریک روز معلم</p> <p style="text-align: center;">بهترین معلمان جواب را به شما نمی دهند ، آنها به شما یاد می دهند که خودتان جواب را پیدا کنید.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;روز معلم مبارک!</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/"><img alt="%name متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" class="alignnone size-full wp-image-25969 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/9546864867658894-robeka.ir_.jpg" title="متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" width="450" height="462"></a></p> <p style="text-align: center;">متن تبریک روز معلم</p> <p style="text-align: center;">آرامش</p> <p style="text-align: center;">زمانى آغاز مى شود</p> <p style="text-align: center;">که شما باور کنید</p> <p style="text-align: center;">با دیگران متفاوت هستید</p> <p style="text-align: center;">هرکس شایسته ى عشقى منحصر به فرد است</p> <p style="text-align: center;">روز معلم مبارک</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/"><img alt="%name متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" class="alignnone size-full wp-image-25968 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/05986556859876586-robeka.ir_.jpg" title="متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" width="450" height="476"></a></p> <p style="text-align: center;">اس ام اس تبریک روز معلم</p> <p style="text-align: center;">دست مادر را محکم گرفته بودم .. رها کردن اصلااا در فکرم نبود .‌. آرام گفتم : حالا نمیشه خودت همه چیز یادم بدی من میترسم ..</p> <p style="text-align: center;">دستان کوچکم را نوازش کرد، گونه نرمش را به گونه ام چسباند .. صدای نفسش همراه صدای مهربانش در گوشم پیچید : دختر نازم من همه عمر باید بهت یاد بدم اما از امروز با خانم معلمت تقسیم کردیم که یکسری چیزها رو ایشون تو مدرسه یادت بده و یکسری چیزها رو من تو خونه یاد بدم ..از هیچی نترس خانم معلم و آقا معلم مهربونن مثل مامان مثل بابا .. همیشه یادت باشه اون کسی که بهت چیزی یاد بده مثل پدر و مادر عزیزه .. دست مادر را رها کردم و به حیاط مدرسه دویدم ایستادم برگشتم و بوسه ای برای اولین معلمهای زندگیم فرستادم و به آغوش دومین معلمهای زندگیم پناه برم ..</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"> <div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><a rel="nofollow noopener" class="uede9fbf5f1c3bbeedb03e35584a9533b" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/" target="_blank"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">اس ام اس تبریک حلول ماه رمضان</span></a></div> </div> <p style="text-align: center;">سالها&nbsp;از آن روز می گذرد و من هنوز معملمانم را مانند مادرم ..مانند پدرم دوست دارم …</p> <p style="text-align: center;">روز معلم مبارک</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/"><img alt="%name متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" class="alignnone size-full wp-image-25967 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/0585676909649367-robeka.ir_.jpg" title="متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" width="450" height="323"></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;پیام تبریک روز معلم</p> <p style="text-align: center;">معلم کیمیای جسم و جان است</p> <p style="text-align: center;">مــعلم رهنمای گمرهان است</p> <p style="text-align: center;">شـده حک بر فراز قله ی عشق</p> <p style="text-align: center;">معلم وارث پیغــــمبران است</p> <p style="text-align: center;">روز معلم بر همه معلمان عزیز سر زمینم مبارک</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/"><img alt="%name متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" class="alignnone size-full wp-image-25966 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/96878685-obeka.ir_.jpg" title="متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" width="450" height="334"></a></p> <p style="text-align: center;">اس ام اس روز معلم</p> <p style="text-align: center;">عارفان علـم عاشـق می شوند</p> <p style="text-align: center;">بهـترین مردم معلـم می شـوند</p> <p style="text-align: center;">عشق با دانش متمم می شود</p> <p style="text-align: center;">هر که عاشق شد معلم می شود</p> <p style="text-align: center;">روز معلم مبارک</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/"><img alt="%name متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" class="alignnone size-full wp-image-25965 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/9t55464968546989757-robeka.ir_.jpg" title="متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" width="450" height="316"></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;پیامک تبریک روز معلم</p> <p style="text-align: center;">یک معلم خوب می تواند امید را القا کند ، تخیل را روشن کند و عشق به یادگیری را تزریق کند.</p> <div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"> <div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><a rel="nofollow noopener" class="ub0decf12088586e3647533348dc7d525" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-2/" target="_blank"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">اس ام اس تبریک ماه ربیع الاول (2)</span></a></div> </div> <p style="text-align: center;">روز معلم مبارک</p> <p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/"><img alt="%name متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" class="alignnone size-full wp-image-25964 lazy-done" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/09t5765869769596-robeka.ir_.jpg" title="متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم" width="450" height="622"></a></p> <p style="text-align: center;">پیام تبریک روز معلم</p> <p style="text-align: center;">این افتخار بوده است که بتوانم چیزهای زیادی را از شما بیاموزم.</p> <p style="text-align: center;">ممنون که الهام بخش من بودید</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;ما در مدارس و دانشگاه های خود به مربیان بیشتری مثل شما احتیاج داریم.</p> <p style="text-align: center;">روز معلم مبارک!</p> <p>گرداوری مطلب : بخس اس ام اس روبکا</p><h2><a rel="nofollow noopener" href="http://downloadiya.niloblog.com/go/index.php?url=https://robeka.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متن تبریک روز معلم + کارت تبریک روز معلم</span></a></h2> text/html 2020-04-28T21:38:02+01:00 bumim.ir حمید محمدی عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) http://bumim.ir/post/96 <p class="post-meta"> <span class="post-cats"><a href="https://robeka.ir/category/news-cats-23/" rel="noopener nofollow category tag">اس ام اس جدید</a></span></p><h2><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/">عکس پروفایل تبریک روز روانشناس و مشاور</a><br> </span></h2><p>همانطور که میدانید روز 9 اردیبهشت برابر با 28 آوریل روز جهانی روانشناس و مشاور نام دارد.برای شما کلی عکس نوشته روز روانشناس و مشاور گردآوری کرده ایم. در ادامه با <span style="color: rgb(51, 153, 102);"><strong>سایت روبکا</strong></span> همراه ما باشید.</p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">عکس نوشته تبریک روز روانشانس</span></h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740723 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082390_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082390_robeka.ir.jpg" alt="1588082390 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="603"></a></p><h3 style="text-align: center;">شعر و متن تبریک روز روانشناس</h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740724 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082393_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082393_robeka.ir.jpg" alt="1588082393 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="600"></a></p><h3 style="text-align: center;">عکس تبریک روز روانشناس</h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740725 lazy-loaded tie-appear" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082396_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082396_robeka.ir.jpg" alt="1588082396 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="600"></a></p><p style="text-align: center;">28 آوریل | 9 اردیبهشت</p><p style="text-align: center;">روز نگاه های همدلانه و بدون قضاوت</p><p style="text-align: center;">روز اندیشیدن به تفکر</p><p style="text-align: center;">و رفتار و احساس آدمی</p><p style="text-align: center;">روز روانشناس مبارک باد</p><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740726 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082400_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082400_robeka.ir.jpg" alt="1588082400 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="600"></a></p><h3 style="text-align: center;">عکس نوشته روز روانشناس</h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740727 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082411_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082411_robeka.ir.jpg" alt="1588082411 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="614"></a></p><h3 style="text-align: center;">عکس پروفایل روز روانشناس</h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740728 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082414_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082414_robeka.ir.jpg" alt="1588082414 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="618"></a></p><p style="text-align: center;">روانشناس ها آدم های فداکاری هستند</p><p style="text-align: center;">آنها پر می شوند از غم ها و دردهای شما</p><div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%b5-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3/" target="_blank" class="u7b3348149e347bd55c238f64d5d87b06"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">اس ام اس رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام</span></div></a></div><p style="text-align: center;">تا شما خالی شوید از هرآنچه که</p><p style="text-align: center;">بهم ریخته است حالتان را…</p><p style="text-align: center;">روز روانشناس گرامی باد</p><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740731 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082417_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082417_robeka.ir.jpg" alt="1588082417 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="608"></a></p><h3 style="text-align: center;">پروفایل روز روانشناس</h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740729 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082425_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082425_robeka.ir.jpg" alt="1588082425 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="500" height="500"></a></p><h3 style="text-align: center;">عکس و متن تبریک روز روانشناس</h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740730 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082430_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082430_robeka.ir.jpg" alt="1588082430 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="500" height="500"></a></p><p style="text-align: center;">تو خونه ی ما همه روانشناسن!</p><p style="text-align: center;">امروز روز اندیشه در رفتار آدمی است</p><p style="text-align: center;">روز چرایی رفتار آدمی است</p><p style="text-align: center;">روز روانشناس مبارک</p><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740711 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082435_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082435_robeka.ir.jpg" alt="1588082435 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="600"></a></p><h3 style="text-align: center;">عکس پروفایل برای دانشجوی رشته روانشناسی</h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740712 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082440_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082440_robeka.ir.jpg" alt="1588082440 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="612"></a></p><h3 style="text-align: center;">عکس مشاوره خانواده</h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740713 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082444_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082444_robeka.ir.jpg" alt="1588082444 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="600"></a></p><h3 style="text-align: center;">عکس پروفایل رشته روانشناسی</h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740714 lazy-loaded tie-appear" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082448_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082448_robeka.ir.jpg" alt="1588082448 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="599"></a></p><h3 style="text-align: center;">عکس پروفایل مشاوره ای</h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740715 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082453_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082453_robeka.ir.jpg" alt="1588082453 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="642"></a></p><h3 style="text-align: center;">علت نامگذاری روز روانشناس</h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740732 lazy-loaded tie-appear" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082462_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082462_robeka.ir.jpg" alt="1588082462 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="615"></a></p><h3 style="text-align: center;">عکس روانشناسی</h3><p style="text-align: center;">من آموخته ام که اگر می خواهم شاد زندگی کنم</p><p style="text-align: center;">باید دل دیگران را شاد کنم!</p><p style="text-align: center;">من آموخته ام اگر کلماتی مثل خسته ام</p><p style="text-align: center;">و احساس خوبی ندارم را از زندگی حذف کنم</p><div style="clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84/" target="_blank" class="u002fd4ae868b4efab127695668e8e241"><div style="padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText">بیشتر بخوانید:</span>&nbsp; <span class="postTitle">اس ام اس تبریک ولادت امام هادی علیه السلام</span></div></a></div><p style="text-align: center;">بسیاری از بیماری ها و خستگی هایم برطرف می‌شود!</p><p style="text-align: center;">من آموخته ام وقتی مثبت فکر می کنم</p><p style="text-align: center;">شادتر هستم و افکار مهرورزانه در سر می پرورانم!</p><p style="text-align: center;">و سر انجام من آموخته ام</p><p style="text-align: center;">با خدا همه چیز ممکن است…</p><p style="text-align: center;">روز روانشناسی مبارک باد</p><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740717 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082467_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082467_robeka.ir.jpg" alt="1588082467 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="611"></a></p><h3 style="text-align: center;">پروفایل روز روانشناس</h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740718 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082471_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082471_robeka.ir.jpg" alt="1588082471 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="608"></a></p><h3 style="text-align: center;">تبریک روز روانشناس به دوست</h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740719 lazy-loaded tie-appear" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082475_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082475_robeka.ir.jpg" alt="1588082475 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="500" height="450"></a></p><h3 style="text-align: center;">عکس پروفایل دانشجوی روانشناسی</h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740720 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082479_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082479_robeka.ir.jpg" alt="1588082479 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="600"></a></p><h3 style="text-align: center;">روز روانشناس کی هست</h3><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow noopener" href="https://robeka.ir/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%85/"><img class="aligncenter size-full wp-image-740721 tie-appear lazy-loaded" title="عکس و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید) + عکس پروفایل روز روانشناس" src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082484_robeka.ir.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://robeka.ir/wp-content/uploads/1588082484_robeka.ir.jpg" alt="1588082484 robeka.ir عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)" width="600" height="600"></a></p><h3 style="text-align: center;">متن راجب روز روانشناس</h3><p>&nbsp;</p><p style="text-align: right;">گردآوری مطلب: بخش اس ام اس روبکا</p><h1 class="name post-title entry-title"><span itemprop="name">عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشناس و مشاور (جدید)</span></h1>