میلاد حجت خدا، دوازدهمین ساغر الهی بر منتظران جمالش مبارک باد!
1395-03-01 12:33

بگو با خستگان ، صبح سعادت سر زد از خاور

مشام جان معطر می شود از نکهت دلبر

سحر بشگفت در دامان نرجس نوگل زهرا

تبسم می کند منجی عالم بر رخ مادر

خدایا عیدی ما را ظهور او عنایت کن

که ما را جز ظهور او نباشد حاجتی دیگر

* میلاد حجت خدا، دوازدهمین ساغر الهی بر منتظران جمالش مبارک باد!